Saturday, 18 February 2017

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two–GenerationApproach ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ


การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two–GenerationApproach ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ขอบคุณที่มา  ::   สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประภัสรา โคตะขุน เรียบเรียง  ::   http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/twogenerationapproach.html
No comments:

Post a Comment