Friday, 17 February 2017

วิจัยเกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วิจัยเกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1.การศึกษาปัจจัยกระบวนทัศน์ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับ2-7 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
(The study of management paradigm which affects to the effictency of level two-seven's officer in provtncial electricity authority head quarters)
เลขหมู่ HF5549 จ63
ระดับ ปริญญาโท
จิตราวรรณ ถาวรวงศ์สกุล
(Jitrawan Thavornwongsakul)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554
2.ความต้องการรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(The needs for electronic training model for Islamicbank of Thailand)
เลขหมู่ HG3881.5.I84 ศ73
ระดับ ปริญญาโท
ศุทธภา วันเทียร
(Suttapa Wantiean)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554
3.ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับความผูกพันธ์ต่อองค์การของข้าราชการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(The relationship between the perception of organizational justice and organizational commitment of the government office of women's affairs and family ministry of Social Development and Human security)
เลขหมู่ HD58.7 ร72
ระดับ ปริญญาโท
รุ่งณภา สีทะ
(Rungnapha Seeta)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554
4.ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานหลังการรวมกิจการระหว่างธนาคารนครหลวงไทยกับธนาคารธนชาต
(Factors affecting the employees' job satisfaction after the merger between Siam City Bank with Thanachart Bank)
เลขหมู่ HF5549.5.J63 น47
ระดับ ปริญญาโท
นริศ แก้วนิมิตรชัย
(Naris Kaewnimitchai)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554
5.แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
(Job motivation of customs officer in investigation and suppression : a case study of investigation bureau, customs department)
เลขหมู่ HJ7054.55.A6 ธ32
ระดับ ปริญญาโท
ธนกร ปุลิย์พงษ์
(Thanakorn Pulipong)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554*** การเปิดเข้าดูข้อมูลฉบับเต็ม ***
1. คลิกที่ชื่อเรื่อง
2. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext

ที่มา ::   http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/blog-post_77.html***************************************************************************1
     
การกำหนดนโยบายในการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก767
Name: ธีรทร วัฒนกูล., วิทยานิพนธ์/Thesis, application/pdf, tha
 2
     
การจัดการคุณภาพโดยรวมในโรงพยาบาลภาครัฐของไทย767
Name: นพปฎล สุนทรนนท์., วิทยานิพนธ์/Thesis, application/pdf, tha
 3
     
การตัดสินใจของผู้บัญชาการทหารบกไทย767
Name: สุรพันธ์ พุ่มแก้ว, พลเอก., วิทยานิพนธ์/Thesis, application/pdf, tha
 4
     
การบรรจุเป้าหมายในการปฎิบัติงานของมหาวิทยาลัย : ศึกษาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยพายัพ767
Name: สนอง ดีประดิษฐ์., วิทยานิพนธ์/Thesis, application/pdf, tha
 5
     
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างศาลยุติธรรมของประเทศไทยในการอุทธรณ์และฎีกา767
Name: พศวัจณ์ กนกนาก., วิทยานิพนธ์/Thesis, application/pdf, tha

 6
     
สมรรถนะของผู้บริหารระดับกลางในระบบราชการไทย767
Name: รวิภา หอมเศรษฐี., วิทยานิพนธ์/Thesis, application/pdf, tha

*** การเปิดเข้าดูข้อมูลฉบับเต็ม ***
1. คลิกที่ชื่อเรื่อง
2. คลิก Digital Object Files:

ที่มา ::   http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/blog-post_77.html
***********************************************************************
1การติดตามผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2541-2542 โดย : จรูญ คำทิพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2550งานวิจัย/Research report
2ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย : กิตติภณ กิตยานุรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2552งานวิจัย/Research report
3สภาพและความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดย : สมพิศ สุขแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2550งานวิจัย/Research report
4ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย : กิตติภณ กิตยานุรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
บทความ/Article
5ตัวแปรที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดย : เกริกชัย ธรรมลักขณา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2548งานวิจัย/Research report
6รัฐประศาสนศาสตร์ในรามเกียรติ์การสร้างสถานการณ์และการวางแผนกำลังคน โดย : อรชร พรประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2550บทความ/Article
7รายงานการวิจัย การเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพการเป็นผู้นำด้านกิจกรรมของนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย : ชื่น ศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2550งานวิจัย/Research report
8ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการทำงานของบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย : พูลฉัตร วิชัยดิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2549งานวิจัย/Research report
9การประเมินโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์;Evaluation of the Buddhist Virtuous Cultivation Project of Public Administration Major Students in Buriram Rajabhat Univrtsity โดย : สว่าง ชูช่วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2551วิทยานิพนธ์/Thesis
10การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์;The Personality Development of Public Administration students in Phetchabun Rajabhat University. โดย : วุฒิพงศ์ บัวช้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2549งานวิจัย/Research report
11พัฒนาการและลักษณะของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาตรีในประเทศไทย ;The Development and Characteristics of Undergraduate Programs in Public Administration in Thailand โดย : ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2552วิทยานิพนธ์/Thesis
12พัฒนาการและลักษณะของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาตรีในประเทศไทย;Development and Characteristics of Undergraduate Programs in Public Administration in Thailand โดย : ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2552บทความ/Article
13การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ;Educational Management at the Doctoral Degree Level in the Public Administration Programs at Rajabhat University โดย : กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2553วิทยานิพนธ์/Thesis
14การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริการการศึกษานอกพื้นที่ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา : คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษานครราชสีมา;Development of Information System for Education Service out of Area for Graduate Level: a Case Study o โดย : ดารารัตน์ มะหะหมัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2552วิทยานิพนธ์/Thesis
15ความรู้ความเข้าใจของนิสิตที่มีต่อบทบาทและอำนาจหน้าที่ ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;Students\'s knowledge and underst โดย : จีระศักดิ์ ลิลิตธรรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547วิทยานิพนธ์/Thesis
16ความคิดเห็นของนิสิตต่อการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา : ศึกษาเฉพาะนิสิตปริญญาตรี ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ;The students opinion toward election of senator : a case study of department of political science and public administrat โดย : โชติพงษ์ เอกบุศย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544วิทยานิพนธ์/Thesis
17Public Choice: ทางเลือกใหม่สำหรับการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต โดย : วรพิทย์ มีมาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2528บทความ/Article
18แนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้านภาวะผู้นำของไทยโบราณ วิเคราะห์เนื้อหาจากคัมภีร์ราชนิติ โดย : พิพัฒน์ เรืองงาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2535วิทยานิพนธ์/Thesis
19แนวโน้มรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในอนาคต : การศึกษาโดยใช้เทคนิคเดลฟี;Future trends of Thai public administration : a study utilizing Delphi technique โดย : อนันต์ บัวบาน, 2495-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2527วิทยานิพนธ์/Thesis
20ปัญหาการนำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไปปฏิบัติ โดย : พิชญ์นาท เทพประสิทธิผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2533วิทยานิพนธ์/Thesis
21การเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมทำเรือของกรมอู่ทหารเรือด้วยการบริหารตามหลักรัฐประศาสนศาสตร์ : ศึกษากรณีอู่ทหารเรือธนบุรี โดย : สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช
มหาวิทยาลัยบูรพา
2549วิทยานิพนธ์/Thesis
22รัฐประศาสนศาสตร์มีสถานภาพเป็นวิชาชีพหรือไม่ โดย : นราธิป ศรีราม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2010บทความ/Article
23การเขียนตำราวิชาการเรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์ของไทย โดย : ประเทศ อุตตมะบูรณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2552วิทยานิพนธ์/Thesis
24การประยุกต์วิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดย : เสรี เจริญศิริ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2514วิทยานิพนธ์/Thesis
25แผนพัฒนาระดับจังหวัด;การศึกษาวิเคราะห์เชิงรัฐประศาสนศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการวางแผน การปฏิบัติตามแผนและปัญหาต่าง ๆโดย : ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2517วิทยานิพนธ์/Thesis
26ความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในกรุงเทพมหานครต่อมหาวิทยาลัย;Expectations of public administration students toward their universities in Bangkok. โดย : วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2550วิทยานิพนธ์/Thesis
27การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง แรงจูงใจที่จะนำและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;A comparative study of change leadership competencies, motivation to lead, and resi โดย : วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2550บทความ/Article
28รายงานผลการวิจัย เรื่อง การสำรวจทัศนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิชาต่างๆ ภายใต้ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ของนักวิชาการและผู้บริหารองค์การภาครัฐ : กรณีศึกษาองค์การภาครัฐจังหวัดนนทบุรี;The Exploration Viewpoint About Application of Public Administration's Scope o โดย : จุลศักดิ์ ชาญณรงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2551งานวิจัย/Research report
29รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการในสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์;A Study of Entrepreneurs’ Needs on Student Trainees of Public Administration Program โดย : สุวะณา ศิลปารัตน์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2551งานวิจัย/Research report
30“โพล” กับ “รัฐประศาสนศาสตร์” โดย : สุขุม เฉลยทรัพย์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2553บทความ/Article
31การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง;Measuring habit level of political science and public administration students, Chiang Mai University, by Applying the sev โดย : พีระรักษ์ พิชญกุล 
2554วิทยานิพนธ์/Thesis
32ผลการใช้โปรแกรมฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถ ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; Effects of Yonisomanasikarn Training Program on the Ability in Critical thinking of public administr โดย : พระมหาโชค สมรฤทธิ์.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2555วิทยานิพนธ์/Thesis
33ความคาดหวังของผู้บริหารองค์การภาครัฐและภาคเอกชนที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์;Expectations of public and private organizations’ administrators towards characteristics of bachelor’s graduates in public admin โดย : ชไนพร สิงห์ตระหง่าน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2555งานวิจัย/Research report
34รายงานการวิจัย ความต้องการ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ Internet ของอาจารย์ สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร;Needs of, uses and gratifications with internet for the lecturers of Political Science and Pubilc Administration โดย : วัชรี ทรงประทุม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2553งานวิจัย/Research report
35วิวัฒนาการกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย พ.ศ. 2498-2551;The Evolution of Public Administration Paradigms in Thailand during 1955-2008 A.D. โดย : นิศาชล พรหมรินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552วิทยานิพนธ์/Thesis
36การเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยภาครัฐ;Public Administration Doctoral Degree Level Public Administration Doctoral Degree Level Management at Public Universities โดย : อุมาหฤทัย วรรณศรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2555วิทยานิพนธ์/Thesis
37การศึกษาความคิดเห็นของผู้สอนกับผู้เรียนที่มีต่อการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา;The Opinions of Teachers and Students in to Department of Public Administration, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Communic โดย : กาญจนี จามกระโทก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2555วิทยานิพนธ์/Thesis
38ปัญหาพฤติกรรมการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาองค์การและการจัดการภาครัฐของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดย : จุฬา ทองประไพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2013งานวิจัย/Research report
39ความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย : สมพิศ สุขแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2013งานวิจัย/Research report
40ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดย : สมพิศ สุขแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2013งานวิจัย/Research report
41การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้นของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย : ยุพิน เถื่อนศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2013งานวิจัย/Research report
42การศึกษาสาเหตุและกระบวนการแก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนสายในวิชาการบริหารจัดการสำนักงานแนวใหม่ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย : ยุพิน เถื่อนศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2013งานวิจัย/Research report
43การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Mapping) วิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดย : สุธินี อัตถากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1310งานวิจัย/Research report
44กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม;Political Participation Process of Undergraduate Students in Public Administration Program, Faculty of Arts and Science, Nakhon โดย : สำราญ วิเศษ
มหาวิทยาลัยนครพนม
2012บทความ/Article
45ความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีต่อการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา : ศึกษาเฉพาะ กรณี นักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่;The undergraduate student’s opinion toward senator election : a case study of Public Administration Stu โดย : กังชฎา แก้วรักษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550วิทยานิพนธ์/Thesis
46การศึกษาระดับของค่านิยมประชาธิปไตยของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์;Education level of democratic core values of public administration students โดย : วงธรรม สรณะ;คะนอง พิลุน;จุฬาภรณ์ ศิลาอาสน์;เบญจพร ประจง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2554งานวิจัย/Research report
47พฤติกรรมการป้องกันอาชญากรรมทางเพศของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;Crime Preventive Behavior from Sexual Harassment of Female Undergraduate Students, Department of Political Science and Pu โดย : ธนกร โดะโอย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552วิทยานิพนธ์/Thesis
48ธรรมรัฐกับความเป็นวิชาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์;Governance with Public Administrator Vocation โดย : อารี ผสานสินธุวงศ
2557บทความ/Article
49ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ต่อทัศนคติและบทบาททางการเมืองของนักศึกษา;The Correlation between the study in the Faculty of Political Science and Public Administration and student's political role โดย : จิรวดี ดวงสวัสดิ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556วิทยานิพนธ์/Thesis
50การวิจัยในชั้นเรียน : การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD กรณีการสอนวิชาการบริหารการพัฒนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย : ยุภาพร ยุภาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
0606งานวิจัย/Research report
51การเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยภาครัฐ;Public administration education with an emphasis in HRM: a comparative study of the doctoral degree programs in Public university โดย : อุมาหฤทัย วรรณศรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บทความ/Article
52การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยและแนวโน้มในอนาคต;The study of administration at tertiary level and its trend โดย : ศิริพร เชาวลิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บทความ/Article
53การประเมินเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย : ชลิดา ศรมณี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บทความ/Article
54การประเมินสมรรถนะการทำงานของบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;Work competency evaluation on graduates of the faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University โดย : สุนทรี โตวัฒน์นิมิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2557วิทยานิพนธ์/Thesis
55การใช้เทคนิคแผนผังทางปัญญา (Mind Map) เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดองค์กรท้องถิ่นของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์;Using mind mapping technique (Mind Map) increase the academic achievement of students in local public administration โดย : วัชรินทร์ อินทพรหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2016งานวิจัย/Research report
56การศึกษาทางไกลเพื่อความเป็นธรรมหรือความเป็นเลิศ : มุมมองภายใต้แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดย : นราธิป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2016บทความ/Article
57ปัญหาการเรียนวิชาวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้นของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย : ยุพิน เถื่อนศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2016บทความ/Article
58การขยายตัวของการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางในอนาคต;Growth of public administration education at the graduate level in Thailand: problems and future prospectsโดย : อันธิกา อุทัยบุตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555วิทยานิพนธ์/Thesis
59ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรีต่อการให้บริการทางวิชาการ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี;The needs analysis of local administration organizations in Chanthaburi for Academic Serv โดย : นภา จันทร์ตรี;ราตรี พิงกุศล;ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ;เรืองอุไร วรรณโก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2556งานวิจัย/Research report
60การเรียน การสอน วิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดย : ลิขิต ธีรเวคิน.
มหาวิทยาลัยบูรพา
2558บทความ/Article
61สถานภาพของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย (ระหว่าง พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน);The evaluation of the state of education in public administration in Thailand (from 1997 to present) โดย : อัมพร ธำรงลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2559บทความ/Article
62กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา;Academic staff development strategies in public administration for universities in Songkhla province โดย : ธเนศ ยุคันตวนิชชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
2559บทความ/Article


*** การเปิดเข้าดูข้อมูลฉบับเต็ม ***
1. สมัครสมาชิก
2. คลิกที่ชื่อเรื่อง
3. สามารถดูวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้

ที่มา ::   http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/blog-post_77.html

เรียบเรียงโดย  ประภัสรา  โคตะขุน


No comments:

Post a Comment