Thursday, 16 February 2017

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง อิสลามศึกษา ทั้งหมด 188 รายการ


วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง อิสลามศึกษา 
ทั้งหมด 188 รายการ



1การศึกษาแบบการสนทนากลุ่มเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิม
2อิทธิพลของความยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลามและปัจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม ที่มีต่อการติดยาเสพติด
3Carcinoma of the Esophagus in the Muslims of Southern Thailand : Epidemeiology
4กระบวนการนิเทศงานวิชาการของผู้บริหารตามทัศนะของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี
5กระบวนการบริหารงานตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา
6การคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมในการนิติบัญญัติของท่านอุมัรอิบนุ อัลค็อฎฎอบเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ศึกษาภาคปฏิบัติของหลักผลประโยชน์ในกฎหมายอิสลาม
7การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี
8การจัดการมรดกตามหลักกฎหมายอิสลามของมุสลิมในจังหวัดสตูล
9การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี
10การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวปฏิรูปการศึกษาของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี
11การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
12การจัดการศึกษาอิสลามในเกาะบูโหลน จังหวัดสตูล
13การใช้ประโยชน์ของมุสลิมในประเทศไทยจากงบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ตามทัศนะนักกฎหมายอิสลาม
14การใช้หลักจิตวิทยาการศึกษาอิสลามในกระบวนการสอนของครูอิสลามศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี
15การดะอฺวะฮฺของคณะกรรมการประจำมัสยิดในการส่งเสริมการเศาะลาฮฺญะมาอะฮฺ : กรณีศึกษาคณะกรรมการประจำมัสยิดในอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
16การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน ศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล
17การดำเนินงานวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล
18การได้มา บทบาท และหน้าที่ของผู้ทำหน้าที่เป็นวะลีย์อามม์ของชาวมุสลิมในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีจังหวัดปัตตานีและสงขลา
19การธำรงรักษาบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามทัศนะของครู ในจังหวัดนราธิวาส
20การบริหารจัดการครอบครัวมุสลิมที่มีภรรยาหลายคนในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
21การบริหารจัดการทรัพย์สินริบาในกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาการปฏิบัติของชาวมุสลิมในเทศบาลเมืองนราธิวาส
22การบริหารมัสยิดในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
23การบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
24การบูรณาการสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3 สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
25การปฏิบัติการสอนตามแนวทางของท่านเราะสูลของครูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
26การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลามของนักเรียน โรงเรียนตาดีกา ตามทัศนะของผู้ปกครอง ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
27การประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ของชาวไทยมุสลิมไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
28การประเมินการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล
29การประเมินผลศักยภาพวิทยากรอิสลามศึกษาที่ปฎิบัติการสอนตามโครงการ อิสลามศึกษา : ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
30การประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษาภาคฟัรฎูอัยนฺ ประจำมัสยิด ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) จังหวัดสตูล
31การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบในการเรียนวิชาอิสลามศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ได้รับการ
32การพัฒนาเครื่องมือประเมินตามสภาพจริง วิชาอิสลามศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
33การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์การสอนวิชาอิสลามศึกษาเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮุสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
34การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม คณะอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามยะลา โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
35การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาอิสลามแบบเข้มสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส
36การมีส่วนร่วมขององค์กรมุสลิมในการส่งเสริมธรรมรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
37การมีส่วนร่วมทางการเมืองของปัญญาชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
38การมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี
39การมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี
40การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของครูสอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดยะลา
41การยึดมั่นในหลักการศาสนาของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
42การรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของผู้นำมุสลิมที่มีผลต่อการชี้นำประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
43การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี
44การวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี
45การวิเคราะห์เรื่องสั้นสะท้อนปัญหาไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
46การศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2
47การศึกษางานด้านบริหารและพฤติกรรมการสอนของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
48การศึกษาในอิสลาม : แนวคิดและกระบวนการจัดการเรียนรู้
49การศึกษาวิเคราะห์เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ ในสูเราะฮฺนูหฺ
50การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิม เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
51การศึกษาสภาพความต้องการและการพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม : รายงานการวิจัย
52การศึกษาสำรวจสถานภาพการดำเนินการรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมการศึกษาทั่วไปของนักเรียนไทยมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ. 2526
53การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารทาง สื่อมวลชนของชาวไทยมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
54การส่งเสริมการสอนวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ 
55การสอนภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
56การหารูปแบบสื่อที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคธาตุเหล็กของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
57ความคิดเห็นของครูสอนอิสลามศึกษาต่อการใช้หลักสูตร และปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอิสลามศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณี : โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
58ความเชื่อเกี่ยวกับความจริงทางวิทยาศาสตร์ของชาวไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
59ความเชื่อของมุสลิมที่มีต่ออัสสิหฺร์ (ไสยศาสตร์) อัลกะฮานะฮฺ(การทำนาย) และอัลอิรอฟะฮฺ (การดูดวง): กรณีศึกษาในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
60ความต้องการใช้สารนิเทศในการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ของผู้บริหารระดับอำเภอและจังหวัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
61ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
62ความผิดฐานข่มขืมกระทำชำเรา ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอาญาอิสลามกับประมวลกฎหมายอาญาไทย
63ความยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลามของคนไทยมุสลิมชนบท จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
64ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในโรงเรียนกับพฤติกรรมการสอนของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส
65ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของครู ตามทัศนะของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี
66ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของครูกับการทำวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา
67ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูกับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี
68ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของมัสยิดดารุลนาอีม หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
69คำยืมภาษามลายูท้องถิ่นปัตตานีในภาษาไทยถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
70คุณค่าทางโภชนาการของอาหารท้องถิ่นมุสลิมใน จ.ปัตตานี
71คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
72คุณลักษณะของครูที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนชุมชน เขตการศึกษา 2
73คุณลักษณะของผู้นำศาสนาอิสลามที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน และแนวทางการจัดฝึกอบรมผู้นำศาสนาอิสลามเพื่อพัฒนาชุมชน ในจังหวัดปัตตานี
74คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
75คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง
76คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) ในจังหวัดปัตตานี
77ชีวประวัติของเจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ :ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทในการพัฒนาสังคมมุสลิมในจังหวัดสตูล
78ชุมชนมุสลิมกับการเปลี่ยนแปลง
79ซะกาตธุรกิจและการปฏิบัติของสหกรณ์อิสลามในจังหวัดนราธิวาส
80ดร.โมหัมมัด อับดุลกาเดร์ : ชีวประวัติ แนวคิดและบทบาทในการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้
81เดือนรอมฎอนกับการต่อสู้ระบบบริโภคนิยม
82ตัครีจญ์ตัวบทหะดีษในหนังสือบุฆยะฮฺ อัฏฏุลลาบ เล่มที่ 1 ของชัยคฺดาวูด เบ็น อับดุลลอฮฺ อัลฟะฏอนีย์
83ตัครีจญ์หะดีษเฉพาะความหมายภาษาไทยในหนังสือคุณค่าของอะมาลของชัยคุลหะดีษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา
84ทัศนคติต่อการคุมกำเนิดของสตรีมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
85ทัศนคติอุลามาอ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อแนวคิดสะลัฟและคอลัฟ เกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ
86ธนาคารอิสลาม
87แนวคิดเชิงซูฟีของกลุ่มดะวะฮฺตับลีฆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
88แนวคิดและการปฏิบัติ ประชาคมตำบล/หมู่บ้าน ของผู้นำชุมชนมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้
89แนวทางของศาสนาอิสลามเกี่ยวกับความตายและการปฏิบัติต่อคนไข้ในมรณวิถี
90แนวโน้มการบริการวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555-2564)
91แนวโน้มการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง พ.ศ.2548-2558
92แนะนำสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
93บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา
94บทบาทการศึกษาอิสลามในการเผยแผ่ความเข้าใจอิสลาม: ศึกษากรณีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา
95บทบาทของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดนราธิวาสต่อการพัฒนาชนบท
96บทบาทของครูใหญ่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในการปรับปรุงการเรียนการสอน
97บทบาทของโต๊ะครู : กรณีศึกษาโต๊ะครูหะยีวันอิดรีส บิน หะยีวันอาลี
98บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
99บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
100บทบาทของมัสยิดในจังหวัดปัตตานีในการเผยแผ่อิสลามและความรู้ กรณีศึกษาที่มัสยิดอิบาดุรรอฮฺมาน ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
101บทบาทของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
102บทบาทของสตรีไทยมุสลิมในหมู่บ้านรูสมิแล
103บทบาทของอิหม่ามในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี
104บทบาทของอุละมาอปัตตานีในอดีตกับการพัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรมมุสลิมในดินแดนปัตตานี
105บทบาทด้านการศึกษาและการเมืองของชัยคฺวันอะหมัด อัล-ฟะฎอนีย์ (พ.ศ. 2399-2451)
106บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส
107บทบาทด้านศาสนา การศึกษาและการบริหารของอิหม่ามในจังหวัดนราธิวาส
108บทบาทด้านเศรษฐกิจของนบีมุฮัมมัด
109บทบาทด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
110บทบาททางสังคมของเศาะหาบียาตในสมัยนบีมูหัมมัด กับการประยุกต์ใช้กับสตรีไทยมุสลิมในสังคม จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
111บทบาทผู้นำมุสลิมในการพัฒนาการศึกษาของสังคมมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
112บทบาทมัสยิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
113บทบาทและหน้าที่ของครอบครัวมุสลิมในชุมชนบ้านคลอง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
114แบบอย่างทางจริยธรรมของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ตามทัศนะของผู้บริหารและครูอิสลามศึกษา
115ประสิทธิภาพการสอนของครูอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้
116ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
117ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
118ปัจจัยที่มีผลต่อการรับบริการคุมกำเนิดของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดยะลา
119ปัจจัยที่มีผลต่อสันติสุขในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบ
120ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการทำคลอดแบบพื้นบ้าน และแบบสมัยใหม่ ของมารดาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
121ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี
122ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี
123ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสาขาในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี
124ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี
125ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
126ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อิสลามศึกษา) ของวิทยากรอิสลามศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานี
127ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของครูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปัตตานี
128ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2535 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 2
129ปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารและผู้สอนอิสลามศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนมุสลิม จังหวัดฉะเชิงเทรา
130ปัญหาการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี
131ปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรอิสลามศึกษา (อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
132ปัญหาและความต้องการของครูอิสลามศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี
133ผลของการใช้แบบฝึกสร้างความคิดรวบยอดที่มีต่อความคิดรวบยอดด้านจริยธรรมและต่อผลสัมฤทธิ์ด้านจริยศึกษาของอิสลามศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
134พฤติกรรมการเรียนการสอนของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
135พัฒนาการสถานศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2549
136พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเลือกอิสลามศึกษา ในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
137ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสตูล
138ภาวะผู้นำและบทบาทของอิหม่ามในการจัดการศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดนราธิวาส
139ภาษาอังกฤษกับนักเรียนไทยมุสลิมฯ
140ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของชาวมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย
141มนุษย์ในอิสลาม : ศึกษาวิเคราะห์ปฐมกำเนิดของมนุษย์
142รายงานการวิจัย การกำหนดเงื่อนไขในการจัดทำปฏิทินฮิจเราะฮ์ เวลาละหมาดและทิศกิบลัต
143รายงานการวิจัย พฤติกรรมการเลี้ยงดูทารก 0-1 ปี ของชาวไทยมุสลิม เขตชายแดนภาคใต้
144รายงานผลการวิจัยสภาพการมีงานทำและการว่างงานในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
145รูปแบบการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
146รูปแบบการศึกษากฎหมายอิสลามของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
147วิถีชีวิตมุสลิมกับการจัดการศึกษาของชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นัจมุดดีน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
148วิถีปอซอชายแดนใต้
149วิทยาการสอนของท่านนบีมุฮัมมัด
150วิธีการดะอฺวะฮฺของมูลนิธิสันติชนแก่มุอัลลัฟ
151วิธีการดะอฺวะฮฺขององค์กรมุสลิมะฮฺในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และกรุงเทพมหานคร
152วิธีการตัรบียะฮฺนักเรียนในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร
153วิวัฒนาการการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
154ศาสนาอิสลามกับการพัฒนาการศึกษา: แนวความคิดของมุหัมมัดอับดุฮ (1849 – 1905)
155ศึกษาการซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาสหกรณ์อิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
156ศึกษาเปรียบเทียบมะฮัรในกฎหมายอิสลามตามทัศนะมัซฮับทั้งสี่
157สตรีไทยมุสลิมกับอาชีพพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2505-2550
158สถานภาพประวัติศาสตร์อิสลามในหนังสือแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา : ศึกษากรณีประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
159สภาพ ปัญหา และแนวทางการปลูกฝัง อัคลากฺ แก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
160สภาพการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสตูล
161สภาพการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
162สภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
163สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มของครูในโรงเรียนสองระบบ จังหวัดปัตตานี
164สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล
165สภาพปัญหาและความต้องการการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนราธิวาส
166สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน
167สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
168สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
169สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
170สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา
171สภาพและปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตภาคกลาง
172สภาพและปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปัตตานี
173สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
174สมรรถนะอันพึงประสงค์ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
175สรุปรายงานการวิจัยเรื่อง "การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้"
176สังคมกรณ์ทางการเมืองของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล
177สังคมมุสลิมในราชวงศ์ออตโตมาน (1299-1922)
178สายรายงานกับการยอมรับหะดีษในฐานะเป็นคำสอนของอิสลาม
179สิทธิการชุมนุมในกฎหมายอิสลาม
180สิทธิของภริยาในการหย่าและสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี
181สิทธิและหน้าที่ของภริยาตามกฎหมายอิสลาม : ศึกษากรณีการปฏิบัติในจังหวัดปัตตานี
182หลักการจัดการศึกษาอิสลามของผู้บริหารและครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี
183องค์ประกอบทางจริยธรรมของนักศึกษามุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา
184อนาคตภาพการบริหารวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555-2564)
185อะชาอิเราะฮฺ: ประวัติ แนวคิด และอิทธิพลต่อหลักศรัทธาของมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้
186อานาชีด เสียงขับขานแห่งสันติภาพ
187อาหารพื้นบ้านไทยมุสลิม
188อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมลายูในจังหวัดปัตตานี


***  เปิดดูข้อมูลฉบับเต็มคลิกที่ link ชื่อเรื่องค่ะ   ***



ขอบคุณที่มา  :: http://soreda.oas.psu.ac.th/#
ประภัสรา โคตะขุน เรียบเรียง  :: http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/188.html






No comments:

Post a Comment