Tuesday, 9 May 2017

บทคัดย่อ จากวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ จากวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Vol 39, No 2 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559Literacy Level of Bajau Learners in the Alternative Learning System ProgramAbstract PDF
May A. Cañedo, Rizalina G. Gomez, Rebecca M. Alcuizar, Crisel A. Abad, Leah R. Gorecho, Roberose S. Picardal
Vol 39, No 3 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559Peoples’ Resource Utilization of Mangroves and Their Awareness to Its Environmental ImportanceAbstract PDF
Rizalina G. Gomez, Rhona Mae Baldago
Vol 39, No 4 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559Phonological Problems among Indigenous Students in Oral Communication Skills using English LanguageAbstract PDF
Vincent A. Cabulong, Adelfa C. Silor
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557PROFESSIONAL DEVELOPMENT: PREPARING SCHOOL ADMINISTRATORS FOR A DIGITAL AGE AND STUDENTS FOR SUCCESSAbstract PDF
Dr. Tang Keow Ngang
Vol 33, No 2 (2010): เมษายน - มิถุนายน 2553Professional Principal Training Related to the Implementation of Multicultural Early Childhood Education in MalaysiaAbstract PDF
Tang Keow Ngang
2016: Guideline EDKKUJournalRegistration GuidelineAbstract PDF
Registration Guideline
Vol 33, No 3 (2010): กรกฎาคม - กันยายน 2553Reinforcement and Its Educational ImplicationsAbstract PDF
Kingdom Umegbewe
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557SCHEMA THEORY AND LISTENING TEACHING IN TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGEAbstract PDF
Hu Lin Zhang Xiancheng
Vol 39, No 3 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559Social Skills: Its Contribution to Child’s MetacognitionAbstract PDF
Norfaida P. Alangca, Josefina M. Tabudlong
Vol 39, No 1 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559Special Education & Cognitive Rehabilitation according to the Educational EnlightenmentAbstract PDF
Giovanni Pampanini
2016: Guideline EDKKUJournalSubmission GuidelineAbstract PDF
Submission Guideline
Vol 33, No 2 (2010): เมษายน - มิถุนายน 2553Teacher Development Based on Mathematics Teaching Professional Standards through Lesson StudyAbstract PDF
Dr.Suladda Loipha
Vol 33, No 1 (2010): มกราคม - มีนาคม 2553Teacher-Students Interaction and Classroom Learning Environments : Its Impacts on Students’ Attitude Towards Science and Math ClassesAbstract PDF
Wahyudi .
Vol 33, No 2 (2010): เมษายน - มิถุนายน 2553The Development of Integrated Instruction for Natural Resources Conservation Using Forest in Khok Phu Taka as The Learning Resource for Schools in Phu Wieng AreasAbstract PDF
Dr.Kongsak Thathong
Vol 33, No 1 (2010): มกราคม - มีนาคม 2553The Development of Learning Management Model focusing on Thinking Skills in the Basic Education Curriculum, B.E. 2544Abstract PDF
Wallapha Ariratana
Vol 33, No 1 (2010): มกราคม - มีนาคม 2553The Preservice Science Teachers’ View about the Nature of Science in the Explicit Nature of Science CourseAbstract PDF
Chokchai Yuenyong
Vol 33, No 1 (2010): มกราคม - มีนาคม 2553The Preservice Science Teachers’ View about the Nature of Science in the Explicit Nature of Science CourseAbstract PDF
Chokchai Yuenyong
Vol 33, No 3 (2010): กรกฎาคม - กันยายน 2553The Role of The Environment in The Management of Entre Prenuership Education for Tertiary Education Students in Cross River State of NigeriaAbstract PDF
John Undie
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558The Study of Teaching Strategies of Chinese Characters to Thai StudentsAbstract PDF
Zhang Song, Narueporn Wuttiphan
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556The Study of Thailand Chinese Teaching Policy in Chinese Teaching of the Faculty of Education, Khon Kaen UniversityAbstract PDF
Narueporn Wuttiphan
Vol 33, No 3 (2010): กรกฎาคม - กันยายน 2553The Study on Sustainable School Implementation in Victoria, AustraliaAbstract PDF
Jureelak Pimrot
Vol 33, No 1 (2010): มกราคม - มีนาคม 2553Theoretical and Practical Studies Relating to Learning Management to Develop Analytical ThinkingAbstract PDF
Sitthipon Art-in
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557Using Socratic Questioning to Promote Students’ Critical Thinking SkillsAbstract PDF
Phatchara Phantharakphong, Kittipong Poonsawad
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557Using Socratic Questioning to Promote Students’ Critical Thinking SkillsAbstract PDF
Phatchara Phantharakphong
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556Writing Vocabulary Problems of Teaching Chinese to Thai StudentsAbstract PDF
Dr. GENG Jun Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552กระบวนการกลุ่มเพื่อาพัฒนาความสามารถในการเผชิญ และ ฝ่าฟันอุปสรรค (AQ) ของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่นAbstract PDF
วัฒนา ปัดถาวะโร
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557กระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนผ่านการชำระตำนานมูลศาสนา ฉบับวัดบ้านเอื้อม จังหวัดลำปางAbstract PDF
พระครูสังวรสุตกิจ (อนันต์ ญาณสวโร)
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555กระบวนการเรียนรู้เพื่อฝ่าวิกฤติความท้าทายในอนาคตAbstract PDF
วิติยา ปิดตังนาโพธิ์
Vol 39, No 2 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559กระบวนทัศน์การบริหารจัดการคนเก่งของสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21Abstract PDF
ดาวรุวรรณ ถวิลการ
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง การคูณ ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดAbstract PDF
จตุพร นาสินสร้อย, นฤมล ช่างศรี, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552การคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle)Abstract PDF
สำราญ ดวงตาน้อย
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21Abstract PDF
พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ด้วยพระบารมี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4Abstract PDF
เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การจัดกระบวนการเรียนรู โดยการชี้นําตนเอง (SDL) ในการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตรในโรงเรียนAbstract PDF
มณฑา ชุมสุคนธ์
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การจัดการความรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายAbstract PDF
พระอธิการธีรพงษ์ ตาดี
Vol 35, No 1 (2012): มกราคม - มีนาคม 2555การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ: โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงAbstract PDF
ดร.สุกัญญา แช่มช้อย
Vol 31, No 3 (2008): กรกฎาคม - กันยายน 2551การจัดการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ Success-oriented Learning ManagementAbstract PDF
เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ โครงงานAbstract PDF
ปิลันธนา ศุภดล
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรก เรื่อง “ลดมลภาวะและสิ่งแวดล้อม เทิดไท้องค์ราชันย์” ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์)Abstract PDF
ผศ.กุลจิรา รักษนคร
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การจัดระดับคุณภาพโรงเรียนโดยใช้คะแนนมูลค่าเพิ่มด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย School Quality Grading By Using Value-Added Score of Learning Achievement of High School Students.Abstract PDF
จตุภูมิ เขตจัตุรัส
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การดำาเนินชีวิตของศตวรรษิกชนAbstract PDF
ชาติชาย พิมพ์ศร
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์Abstract PDF
ศานิตย์ ศรีคุณ, ทัศนีย์ บุญเติม
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การตั้งคำถามช่วยเหลือทางการเรียนเพื่อส่งเสริมการให้เหตุผลทางพีชคณิตในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดAbstract PDF
สันติ บรรเลง, สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดง เกมส์”Abstract PDF
จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การบรรยายในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพAbstract PDF
Wang Jian Hua, Li Sen, Narueporn Wuttiphan
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การบริหารความขัดแยง : กรณีศึกษา โรงเรียนมุงมั่นพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4Abstract PDF
กฤษกร ภาดี
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การบริหารความเสี่ยงงานการเงินในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5Abstract PDF
ปุณยวีร์ วุฒิเจริญสิทธิ์, วัลลภา อารีรัตน์
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การบริหารงานธุรการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3Abstract PDF
ณัฐวุฒิ ณัฏฐานภามาศ
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การบริหารจัดการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นในทศวรรษหน้าAbstract PDF
สุนิสา อ่อนตา, ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข
Vol 39, No 2 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25Abstract PDF
วิเชียร รู้ยืนยง, สุบัน มุขธระโกษา, สังวาลย์ เพียยุระ Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การบริหารวิชาการที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2Abstract PDF
อวัฒฆ์ชฎา ศรีจันทร์, วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การบริหารวิชาการที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3Abstract PDF
สมบัติ ราชคม
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3Abstract PDF
พรนัชชา ราชคม
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบนAbstract PDF
จิรัชญา ผาลา, วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์
Vol 39, No 2 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559การปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงของประชาคมอาเซียน : ต้องปฏิรูปหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนAbstract PDF
ตวง อันทะไชย
Vol 39, No 1 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559การประเมินความต้องการจำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ของครูผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นAbstract PDF
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
Vol 31, No 3 (2008): กรกฎาคม - กันยายน 2551การประเมินความต้องการจำเป็นในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรAbstract PDF
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การประเมินความต้องการที่จำาเป็น (Needs Assessment) เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวารสารศึกษาศาสตร์ Need Assessment for Curriculum and Instruction DevelopmentAbstract PDF
อัญชลี สารรัตนะ
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การประเมินความสามารถทางปัญญาตามทฤษฎีพหุปัญญา นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นAbstract PDF
วิไล พิพัฒน์มงคลพร
Vol 31, No 3 (2008): กรกฎาคม - กันยายน 2551การประเมินประสิทธิผลการหลอมรวมสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นมหาวิทยาลัยนครพนมAbstract PDF
ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและ วิธีการแบบเปิดAbstract PDF
จิตรลดา ใจกล้า, นฤมล ช่างศรี, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาโดยประยุกตหลักการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการแกปญหาทีโอทีอาร เพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพAbstract PDF
เกศินี ครุณาสวัสดิ์
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษาผ่านการใช้สื่อมัลติมีเดีย ตามแนวคิดทฤษฎีพุทธิปัญญาของเมเยอร์ของนักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยAbstract PDF
สุนทร เทียนงาม
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนAbstract PDF
ฐิติมน ฉัตรจรัลรัตน์
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5E S ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Abstract PDF
สุดารัตน์ ศรีรุ่งเรือง
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม โดยใช้รูปแบบการสอน 4MAT รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมAbstract PDF
เพชรรัตน์ คำสมจิตร, อังคณา ตุงคะสมิต
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบทำานาย สังเกต อธิบายAbstract PDF
ลำาพูน สิงห์ขา
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555การพัฒนากิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5Abstract PDF
รจเรข เหลาลาภะ
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ภูมิเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นAbstract PDF
ประยูร จุลม่วง
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง รูปเลขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Abstract PDF
นิติญา อันแสน
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์Abstract PDF
ราตรี โพธิ์เลิง
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาโพลยาAbstract PDF
ทิวาพร สกุลฮูฮา
Vol 35, No 1 (2012): มกราคม - มีนาคม 2555การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือช่วย ในการเรียนรู้ เรื่อง ฟังก์ชันกำาลังสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4Abstract PDF
สุภา พิลาหา
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA Model) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Abstract PDF
วาสนา ดอนศิลา
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ van Hiele และใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Abstract PDF
ชุลิตา ชูสกุล, หล้า ภวภูตานนท์ ธันวาคม 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์และเทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงเรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4Abstract PDF
ประสพโชค ภิรมย์จิตร, ชาญณรงค์ เฮียงราช
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ van Hiele และใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Abstract PDF
วิภาพร งอยกุดจิก, หล้า ภวภูตานนท์
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5Abstract PDF
ศิริเพ็ญ บุญเชิด, เกื้อจิตต์ ฉิมทิม, เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD ที่เน้น การแก้ปัญหาแบบ SSCS เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Abstract PDF
ปาริชาติ จันทะรัง, เกื้อจิตต์ ฉิมทิม, เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Abstract PDF
รัชนี พันสีเลา
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคคิวิสต์ เรื่อง เศษส่วนสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหินตั้ง จังหวัดขอนแก่นAbstract PDF
รัชนีกร ดอกพอง
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้เทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Abstract
ชลดา ห้องแซง, หล้า ภวภูตานนท์
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้เทคนิค ระดมสมองที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Abstract PDF
ชนัญณิชา เกษาพันธ์, หล้า ภวภูตานนท์
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้เทคนิค ระดมสมองที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Abstract PDF
ศิริญญา ดวงคำจันทร์, หล้า ภวภูตานนท์
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้เทคนิคแผนผังทางปัญญาเรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Abstract PDF
สลิตา เหลาสิทธิ์
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์และเทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูง เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Abstract PDF
ยุพิน ศรีธรณ์, ชาญณรงค์ เฮียงราช
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และเทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูง เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5Abstract PDF
วิจิตรา บังกิโล, ชาญณรงค์ เฮียงราช
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และเทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงและใช้โปรแกรมสำรวจเชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตพลวัตเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของ...Abstract PDF
ธงชัย พรมเลิศ, ชาญณรงค์ เฮียงราช
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Abstract PDF
เนตรฤทัย ขันอาษา, วัลลภา อารีรัตน์, อรุณศรี อึ้งประเสริฐ
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Abstract PDF
ชมพูนุท โนนทนวงษ์, วัลลภา อารีรัตน์, อรุณศรี อึ้งประเสริฐ
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Abstract PDF
พิรุณรัตน์ ขาวไชยมหา, วัลลภา อารีรัตน์, อรุณศรี อึ้งประเสริฐ
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Abstract PDF
นิตยา ศรีดารา
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD ที่เน้นการแก้ปัญหาแบบ SSCS เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Abstract PDF
จุฑามาศ หงษ์คำ, เกื้อจิตต์ ฉิมทิม, เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อสมการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Abstract PDF
อัจฉริยา สีหามาตย์
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1Abstract PDF
สุภิญญา วรศักดิ์
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอน แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Abstract PDF
สำเนียง กิจขุนทด
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาของ PolyaAbstract PDF
อัจฉราภรณ์ บุญจริง
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือและเพลง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3Abstract PDF
นวภัทร สมานพันธ์
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องบทประยุกต ชั้นประถมศึกษาปที่ 5Abstract PDF
สุนันทา แสงสุข
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง พื้นที่ผิว และปริมาตร โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู เนนการแกปญหาแบบฮิวริสติกสสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3Abstract PDF
นาคิน สัจจะเขตต


Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5Abstract PDF
สิริพรรณ สีดาบุญมา
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่องความนาจะเปน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3Abstract PDF
อรุณี โสภา
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่เนนทักษะการคิดวิเคราะหเรื่อง รูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5Abstract PDF
จณาพิชญ อาสนาชัย
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตของ Underhill ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะหเรื่อง สมการ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6Abstract PDF
ภาวัต โทพันธ์
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตของ Underhill ที่เนนทักษะ การคิดวิเคราะหเรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3Abstract PDF
ฐณิชา แสงทองอราม
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตของ Underhill ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่องเศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1Abstract PDF
รดาวัลย นอยเสนา
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1Abstract PDF
ปยนุช บัวพัฒน์
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3Abstract PDF
กรรณิกา ธาดา
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะหเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6Abstract PDF
ภัทรา ชมศิริ
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่เนนปญหาปลายเปดเรื่องรูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5Abstract PDF
วรัญญา เปงทอง
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูคอนสตรัคติวิสต โดยใชเทคนิคระดมสมองที่สงเสริมทักษะ ความคิดสรางสรรค เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2Abstract PDF
พัชรีภรณ สุยวงษ
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูคอนสตรัคติวิสต โดยใชเทคนิคระดมสมองที่สงเสริมทักษะความคิดสรางสรรค เรื่องเสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2Abstract PDF
พิศมัย ใบลาศ
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูคอนสตรัคติวิสตโดยใชเทคนิคระดมสมองและโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรูที่สงเสริมทักษะความคิดสรางสรรค เรื่องความสัมพันธและฟงกชัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4Abstract PDF
อุทัยรัตน เอี่ยมศรี
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) โดยใชเทคนิคระดมสมองที่สงเสริมทักษะ ความคิดสรางสรรคเรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต สองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1Abstract PDF
วราภรณ บุญภา
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) โดยใชเทคนิคการระดมสมองที่สงเสริมทักษะความคิดสรางสรรค เรื่องความนาจะเปน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3Abstract PDF
พวงทิพย แซพัว
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใช เทคนิค KWDL ที่ ใชเรื่องเลาเปนเครื่องมือประกอบการเรียนรูเรื่อง โจทยปญหาการบวก การลบ จํานวนนับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1Abstract PDF
วารุณี ศรีมาตย์
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ของ Underhill ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห และใช โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เปนเครื่องมือประกอบการเรียนรูเรื่อง การแกสมการและอสมการโดยใชกราฟAbstract PDF
พิระธร เถื่อนโทสาร
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรู ตามแนวคิด ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1Abstract PDF
พรนภา ราชรองเมือง
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง สมการและการแกสมการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6Abstract PDF
อาจรีย ถนอมดํารงศักดิ์
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยAbstract PDF
ปุณณัฏฐณิชา สืบสายลา
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์และเทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูง เรื่อง การวัด ความยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3Abstract PDF
ปรายฝน โพธิ์เวียงคำ, ชาญณรงค์ เฮียงราช
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านดอนศาลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2Abstract PDF
ยาใจ เดชขันธ์
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การพัฒนาครูในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมAbstract PDF
ชัชชัย โชมขุนทด, อาคม อึ่งพวง
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ เรื่องการวาดภาพระบายสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์Abstract PDF
นิตยา วงศ์ชู
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนาความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตรเรื่อง เงิน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4Abstract PDF
รุงนภา นรมาตย์ 
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนาความพรอมดานการอานของเด็กปฐมวัย โดยใชการจัดกิจกรรมเกมคอมพิวเตอร์Abstract PDF
ชวนพิศ เมืองจันทร์
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงบูรณาการและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทางAbstract PDF
วันเฉลิม อุดมทวี
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ความเขาใจคําศัพท และทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรด็อค (MIA) และแผนที่ความคิดAbstract PDF
จิรา ฟน โอเยน
Vol 39, No 1 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาสังคมศึกษา ส31103 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานAbstract PDF
พิทยาภรณ์ แก้วพิลากุล, ลัดดา ศิลาน้อย
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการ แสวงหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (Group Investigation)Abstract PDF
นวภัทร ตระกูลพร, นิลมณี พิทักษ์
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ร่วมกับเทคนิค ผังมโนทัศน์ โดยใช้ประเด็นทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6Abstract PDF
จิรายุ ตาหล้า
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การพัฒนาความสามารถในการคิดและการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการคิดแบบหมวกหกใบAbstract PDF
มารศรี เมืองโคตร
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การพัฒนาความสามารถในการพูดผ่านการสื่อสารโดยใช้บทบาทสมมุติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Abstract PDF
มานิตา ศรีสวัสดิ์
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โดยใช้การสอนอ่านแบบ Directed Reading – Thinking Activity (DR-TA)Abstract PDF
ณัฐธิดา กลางประชา
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องร่างกายมนุษย์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)Abstract PDF
ฐาปนีย์ อัยวรรณ
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานAbstract PDF
ศิริวรรณ หล้าคอม
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ โดยใชยุทธศาสตรเมตาคอกนิชันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4Abstract PDF
วรรณภา ปานเนาว
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การพัฒนาความเข้าใจและการเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนใน โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนAbstract PDF
ธัญญา กฤตานนท์
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนาคุณลักษณะความเปนพลเมืองดีที่พึงประสงคของประชาคมอาเซียนดวยกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2Abstract PDF
นําพงศ สุขสบาย
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ ในรายวิชา 02101 ภาษาอังกฤษ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการAbstract PDF
ดร. ยาใจ พงษบริบูรณ
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนประถมศึกษาโดยการใช้ภาวะผู้นำครู : กรณีโรงเรียนบ้านดงชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬAbstract PDF
ศรีอุษา กมลธรรมรักษ์
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัยนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาเรียง: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)Abstract PDF
ไพสุดา แก้วลือ, ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554การพัฒนาคู่มือออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติAbstract PDF
ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การพัฒนาคูมือออกแบบการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติAbstract PDF
ดร. กรองทิพย นาควิเชตร
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนาทรัพยากรเกมออนไลนดานวิทยาศาสตรสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาAbstract PDF
กมลวรรณ มิตรกระจาง
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเสริม สุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4Abstract PDF
สมเกียรติ ศรีรุ่งเรือง
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนาทักษะกระบวนการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน โดยกระบวนการ Lesson Study เรื่องประเด็นปญหาสังคมกลุมประชาคมอาเซียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3Abstract PDF
ฐิตารีย ศรีพรหม
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย หน่วยการเรียนรู้เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย รายวิชา ส15101 สังคมศึกษา 5Abstract PDF
กฤตนัย ชุมวุฒิศักดิ์, ลัดดา ศิลาน้อย
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก โดยใชวิธี Predict - Observe - Explain (POE) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6Abstract PDF
พิริยา พงษภักดิ์
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การพัฒนาทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านAbstract PDF
ศุภวรรณ นาคนิล Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารAbstract PDF
วาสนา สิงห์ทองลา
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนาทักษะการฟง และการพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบ 4 MATAbstract PDF
ปยะพงษ วงศขุมเงิน
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนAbstract PDF
กานตชนิต จันทรสวาง
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง จำานวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยใช้โมเดลซิปปาAbstract PDF
สุนทร สมบัติธีระ
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (BRAIN-BASED LEARNING)Abstract PDF
ชรินทร์ธรณ์ คัญทัพ
Vol 32, No 3 (2009): กรกฎาคม - กันยายน 2552การพัฒนาทักษะการอ่านและกระบวนการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ 4 ​โดยใช้บทความAbstract PDF
ศิริวรรณ เสนาวงษ์
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสานAbstract PDF
นงลักษณ์ อัสสาไพร
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการ สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ส 21103 สังคมศึกษา 2Abstract PDF
มงคล เรียงณรงค์, ลัดดา ศิลาน้อย
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (LEARNING TOGETHER TECHNIQUE) รายวิชา ส16101 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม โรงเรียนวังยางวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ THE DEVOLOPMENT OF GRADEAbstract PDF
อัธยา เมิดไธสง
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การพัฒนาทักษะทางสังคมสำาหรับนักเรียนออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วมระดับปฐมวัย โดยใช้เรื่องราวทางสังคมAbstract PDF
กมลรัตน์ ศรีวิเศษ
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็ก น้อยโดยใช้วิธีการสอนภาษาแบบองค์รวมAbstract PDF
พรรณพร ศรีสังข์
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีAbstract PDF
ภัสสร พิมบุญ, สุมนชาติ เจริญครบุรี
Vol 35, No 1 (2012): มกราคม - มีนาคม 2555การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ 2 ว30202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบแผนผังมโนมติร่วมกับกระบวนการสอนสืบเสาะหา ความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นAbstract PDF
ไชยรัตน์ สุริยคุปต์
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสนธิคําในภาษาลาวโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู แบบซิปปา(CIPPA Model) ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวAbstract PDF
คําซาย จันทะหงษ์
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง PERSONAL IDENTIFICATION โดยใช้การจัดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Abstract PDF
อรวรรณ ศรีบุญเพชร
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)Abstract PDF
นิตยา แก้วกันยา
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ (5Es)Abstract PDF
จริยา จำปาหอม
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติทางดนตรีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนทางตรงAbstract PDF
ธนกร มหัทธนะกุลชัย
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่าน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบธรรมนูญการสอนอ่านAbstract PDF
เพ็ญผกา ปัญจนะ
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น ฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาสังคมศึกษา ส 21103Abstract PDF
ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี, ลัดดา ศิลาน้อย
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การพัฒนาภาวะผู้นำครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1Abstract PDF
เทพรังสรรค์ จันทรังษี
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การพัฒนาภาวะผู้นำผู้ประกอบการในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ : การวิจัยเชิง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมAbstract PDF
วิษณุ อ๋องสกุล, วัฒนา สุวรรณไตรย์, ไชยา ภาวะบุตร, อนันท์ งามสะอาด
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องงานและพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบการทำานาย– สังเกต - การอธิบายAbstract PDF
รัตนา พันสนิท
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การพัฒนามโนมติเชิงวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทำานาย– สังเกต – อธิบายAbstract PDF
ปาลิดา มาจรัล
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การพัฒนามโนมติเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิงAbstract PDF
ปิตุพงษ์ ท่าค้อ, ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ Browse Title Index


IssueTitle
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ด้านการอ่านโดยการบูรณาการแนวคิดพหุสัมผัสและ แนวคิดภาษาแบบธรรมชาติภายใต้พื้นฐานการเรียนรวมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ความสนใจ และความคงทนในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาAbstract PDF
ฉวีวรรณ โยคิน
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การพัฒนายุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรู แบบสัญญาผูกพันและการออกแบบยอนกลับ เพื่อสงเสริมสมรรถภาพการสอนของครูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาAbstract PDF
ละดา ดอนหงษา
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555การพัฒนาระบบการจัดระดับคุณภาพกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลAbstract PDF
ธนานันต์ กุลไพบุตร
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยใช้แนวคิดการผสมผสานวิธีประเมินAbstract PDF
ยุภาพร เทพสุริยานนท์
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนาระบบการประเมินในชั้นเรียน โดยประยุกตแนวคิดการประเมินเสริมพลังอํานาจAbstract PDF
บุญทวี อิ่มบุญตา
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนารูปแบบกากรประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายAbstract PDF
พิเชศ รุงสวาง
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์. The Development of Visual Art Learning Management Model to Enhance CreativitiesAbstract PDF
ปริญญ์ ทนันชัยบุตร
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนเสมือนจริง โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญาและทฤษฎีสรรคนิยม สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นAbstract PDF
ณรงค์ศักดิ์ พรมวัง
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนเสมือนจริง โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญาและทฤษฎีสรรคนิยม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Developing a Model of Learning Management in a Virtual Classroom Using Social Media Based on MetacognitiAbstract PDF
ณรงค์ศักดิ์ พรมวัง
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคดการเรยนรโดยใชสมองเปนฐานและ แนวคดการชวยเหลอเด็กในการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียน ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาAbstract PDF
ญาณี ไชยวงศา
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือAbstract PDF
นันทวัน แจ้งสุข, วาโร เพ็งสวัสดิ์, ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ, พรเทพ เสถียรนพเก้า
Vol 31, No 3 (2008): กรกฎาคม - กันยายน 2551การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ภาษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยAbstract PDF
อารี ลาภวงศ์ราษฎร์
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดหนองคายAbstract PDF
สมคิด โพธิ์จุมพล, พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนAbstract PDF
อมรรัตน์ เชิงหอม, วัลนิกา ฉลากบาง, จำนง วงษ์ชาชม, วาโร เพ็งสวัสดิ์
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมบนเว็บโดยใชวิธีการทํางานเปนทีม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูเปนทีม สําหรับอาจารยวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแกนบริหารธุรกิจAbstract PDF
สมชาย พาชอบ
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การพัฒนารูปแบบการสอนสถานการณ์จำลองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการฝึกทักษะปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์Abstract PDF
อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธิ์, สันติ วิจักขณาลัญฉ์, วิภาดา วิจักขณาลัญฉ์
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยผสมผสานแนวคิดอภิปัญญาการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และชุมชนการเรียนรู้แบบร่วมงานในชั้นเรียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นAbstract PDF
นันทนา ลีลาชัย
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานAbstract PDF
จิราวรรณ พาชอบ
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมดูแล อย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาทAbstract PDF
สุมาลี เอี่ยมสมัย
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมเชาวน์ปัญญาแห่งความสำเร็จในการวางแผนแก้ปัญหาทางการพยาบาลAbstract PDF
ศรัญญา จุฬารี, สันติ วิจักขณาลัญฉ์, ไพศาล สุวรรณน้อย
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเว็บวิชาฟิสิกส์ที่ส่งเสริมทักษะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานAbstract PDF
สายันต์ โพธิ์เกตุ
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555การพัฒนารูปแบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมAbstract PDF
ศิริลักษณ์ ตรีสินธุ์
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การพัฒนารูปแบบประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือAbstract PDF
สังข์ทอง รอญศึก
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำาแบบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือAbstract PDF
จักรกฤษณ์ แก้วลา
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์Abstract PDF
คมสัน เอียการนา 


Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมครูในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ตามหลักโฟนิคส์Abstract PDF
รุจาพร สุนทรปาน
Vol 39, No 1 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิชาชีพครูในการใช้คำถามเพื่อวัดความสามารถด้านปัญญาAbstract PDF
สมพงษ์ พันธุรัตน์, คนึงนิจ พันธุรัตน์
Vol 39, No 1 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิชาชีพครูในการใช้คำถามเพื่อวัดความสามารถด้านปัญญาAbstract PDF
สมพงษ์ พันธุรัตน์, คนึงนิจ พันธุรัตน์
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไผ่กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการAbstract PDF
อรุณ บุตรโคตร
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐาน แนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงด้วยการสอนโดยใช้แนวทางปลูกฝังคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาจังหวัดขอนแก่นAbstract PDF
นิธิดา เบ้าศรี
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4Abstract PDF
สมรัก หอมทอง
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้วิถีไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3Abstract PDF
วิไลพร แคว้นน้อย
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับความพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4Abstract PDF
พัชรินทร์ คงสุข
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนาหนวยการเรียนรู ปาสวย น้ําใสบึงวิชัยแสนสุข กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใชแหลงเรียนรู ในชุมชนสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ เขต 1Abstract PDF
รุจิรา กิตติวงศตระกูล
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนาหนวยการเรียนรูเรื่อง บานฝางกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนฝางวิทยายน อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกนAbstract PDF
วัชราภรณ บุญปญญา
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ เรื่อง การอานเขียนเรียนรู สูประชาคมอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5Abstract PDF
กรรยา จิตฟุง
Vol 31, No 3 (2008): กรกฎาคม - กันยายน 2551การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อสร้างเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Abstract PDF
เฉลิมพล สวัสดิ์พงษ์
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558การพัฒนาหลักสูตรการจัดค่ายศิลปะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Abstract PDF
นพดล สายจันทร์, วัชรินทร์ ศรีรักษา
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การพัฒนาหลักสูตรการสืบเสาะหาความรู้เชิงแนะนำโดยใช้ความเข้าใจก่อนเรียนเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการสืบเสาะหาความรู้ การนำไปใช้ในชั้นเรียน และแก่นความคิดรวบยอดที่มีต่อการสอนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์Abstract PDF
Thanee Junnang
Vol 39, No 4 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาAbstract PDF
จตุรงค์ ธนะสีลังกูร
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครู ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสกลนครAbstract PDF
อุไรวรรณ หลินศร
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมแบบออนไลนดานการพัฒนาหลักสูตรสําหรับครูประจําการAbstract PDF
สิรินาถ จงกลกลาง
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การพัฒนาหลักสูตรอิงผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูคณิตศาสตร์ในการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวAbstract PDF
สุขสมพร อโนไท
Vol 39, No 2 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูประจำการด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา สำหรับโรงเรียนใน สปป ลาวAbstract PDF
พิมพา เพียเทพ, ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์, ทวีชัย บุญเติม
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การพัฒนาหลักสูตรเสริมแบบอิงมาตรฐานเพื่อเสริมสร้างการรู้สารสนเทศ สำาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6Abstract PDF
จิระพร ราชสิงโห
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนAbstract PDF
พระครูสังวรสุตกิจ (อนันต์) ญาณสํวโร
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การพัฒนาองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทยAbstract PDF
พงศปณต พรมมา
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552การพัฒนาเกมชนิดใหม่ “ตะกร้อยิงประตู” THE DEVELOPMENT OF A NEW GAME CALLED “SHOOTING TAKRAW”Abstract PDF
อภิชาติ ดีไม่น้อย
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม และทักษะการคิดวิเคราะห ดวยแนวทางการ ปลูกฝงจริยธรรมรายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแกนAbstract PDF
มนตชัย ทับบุญ
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัย 2 ระดับเพื่อประเมินการเรียนรู้ ในวิชาการวิเคราะห์ก๊าซในเลือดของนักศึกษาวิสัญญีพยาบาลAbstract PDF
ศ.ดร.นายแพทย์พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล Browse Title Index


IssueTitle
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้เรื่อง “กินดี มีสุข” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Abstract PDF
กุลจิรา รักษนคร
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำของผู้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานAbstract PDF
ปิยะพันธ์ ชัยเสนา
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555การพัฒนาโมเดลการแบ่งปันความรู้ด้านแหล่งวิทยาการบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือของโรงเรียนในฝันAbstract PDF
พิเชษฐ คงสตรี
Vol 39, No 1 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถานศึกษารางวัลพระราชทานAbstract
ดาวรุวรรณ ถวิลการ, เสาวนี สิริสุขศิลป์
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1Abstract PDF
ณภิญรัตน์ ทัพขวา, ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข
Vol 39, No 2 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาAbstract PDF
ประสิทธิ์ อังกินันทน์
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานAbstract PDF
พรรณวดี ขำาจริง
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การวัดมูลค่าเพิ่ม : วิธีการทางเลือกในการวัดคุณภาพการศึกษา Value-Added Measure: An Alternative Method to Measure the Quality of EducationAbstract PDF
ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555การวิจัยในชั้นเรียน : เจตนารมณ์ที่เปลี่ยนไปAbstract PDF
สมพงษ์ พันธุรัตน์
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551การวินิจฉัยปัญหายุ่งยากทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟขั้นแนะนำของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นAbstract PDF
จารวี ธาดา
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การวิเคราะห์พหุมิติ (MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS)Abstract PDF
ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การศึกษากระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัค-ติวิสต์ที่เน้นกระบวนการเชิงอภิปัญญา โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Abstract PDF
จิราภรณ์ เตชะนอก
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การศึกษาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26Abstract PDF
ภาณุวัฒน์ บุญพระธรรม, นิลมณี พิทักษ์
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติและระดับความเข้าใจทางเรขาคณิตของ นักเรียนตามกรอบทฤษฎีของ van Hiele เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4Abstract PDF
ธัญญารัตน์ จูมแพง
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การศึกษาการใชตัวชี้วัดอาเซียนของครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25Abstract PDF
โสพิศ เพ็งสอน
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่มีต่อการใช้คู่มือผู้ปกครอง ในแหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์Abstract PDF
เพลิกา โลหารชุน
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นAbstract PDF
พิมพ์มาศ พุทธมาตย์, ศิริพงษ์ เพียศิริ
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ประชาคมอาเซียน ของนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นAbstract PDF
ลัดดา ศิลาน้อย, ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การศึกษาความรู้สึกเชิงจำานวนในการแก้ปัญหาเรื่อง การคูณการหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา อำาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นAbstract PDF
สุพรรณี เผ่าพงษ์
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และบรรยากาศการเรียนรู้ กับแบบการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามทฤษฎีของคอล์บAbstract PDF
วันเพ็ญ ประทุมทอง
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ในรายวิชา ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมAbstract PDF
จิราพร ลุนพรหม, อังคณา ตุงคะสมิต
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การศึกษาความสามารถในการคิดสังเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาท้องถิ่นของเราจังหวัดขอนแก่น ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสท์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนAbstract PDF
บุญญารัตน์ อินทรบัวบุญ, อังคณา ตุงคะสมิต
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนรู้ด้วยโครงงานตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมAbstract PDF
ณภาภัช แสงหิรัญ
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนรู้ด้วยโครงงานตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม A Study of Grade 8 Students Science Problem Solving Ability and Learning Achievement UsiDetails
ณภาภัช แสงหิรัญ
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การศึกษาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เรื่องกำาหนดการเชิงเส้นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้Abstract PDF
ศศินภา บุตรสีเขียว Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการเรียนรู้เรื่องแรงและความดัน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นบ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และประวัติวิทยาศาสตร์Abstract PDF
ธัชวุฒิ กงประโคน, จิรดาวรรณ หันตุลา
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การศึกษาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อใน แรงจูงใจกับการเปลี่ยนแปลงมโนมติ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE)Abstract PDF
กอบแก้ว สิงหเนตรวัฒน์
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและเจตคติ ตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีผลการเรียนคณิตศาสตรตํ่าในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผานการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมองAbstract PDF
โกเมน ออชัยภูมิ
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุของการเล่นพนันฟุตบอล ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครAbstract PDF
อัจฉราพรรณ กันสุยะ
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การศึกษาคุณลักษณะของนักเรียนเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากการสอนโดย กระบวนการสร้างนิสัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลAbstract PDF
วารุณี ถาวรรัตน์
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552การศึกษาชั้นเรียน : นวัตกรรมเพื่อการปฏิรูปครูAbstract PDF
ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open Approach) : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถมAbstract PDF
นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังกราฟิก รายวิชา ส 22102 ประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Abstract PDF
ลัดดา ชัยหาทัพ, นิลมณี พิทักษ์
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5ES) รายวิชา 703 IM 433 ภูมิศาสตร์ ที่วิทยาลัยครูบ้านเกินสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวAbstract PDF
สิทธิ์สมบูรณ์ สุธรรมวงศ์
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย รายวิชา ส 32201 พระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรAbstract PDF
ภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ในรายวิชา ส 16101 สังคมศึกษาAbstract PDF
กัญญาภัค จันทร์วิเศษ, อังคณา ตุงคะสมิต
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (CRP) รายวิชา ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมAbstract PDF
ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล, ลัดดา ศิลาน้อย
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงบประมาณ ในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมาAbstract PDF
ปิยภรณ์ หาญอนุสรณ์
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเบญจขันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองนาคำาวิทยาคม จังหวัดขอนแก่นAbstract PDF
นัฐนภัสสร โสดา
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เรื่อง “กินดี มีสุข” โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)Abstract PDF
กุลจิรา รักษนคร
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร)Abstract PDF
ศิริศุกร ศิริโชคชัยตระกูล
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนบูรณาการการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตรAbstract PDF
ดอกอ้อ มิมะละ
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การศึกษาผลการเรียนรูทักษะการตีขิม โดยใชสีและแผนผังเพื่อกระตุนทักษะการจํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3Abstract PDF
วนิดา พรหมบุตร
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การศึกษาผลการใช้ชุดการสร้างความรู้ ที่ส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Abstract PDF
พราวพลอย ชัยพรมมา
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนรุงอรุณ โดยการใชแผนการเรียนรูตามแนวคิด การเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมองAbstract PDF
ณัฏฐสุดา ดอนเส
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน E-Learning เรื่องการศึกษากับการสร้างคุณลักษณะเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำาหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นAbstract PDF
อลงกรณ์ ศรีสวัสดิ
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบAbstract PDF
บุษบง ศรีสุภา
Vol 35, No 1 (2012): มกราคม - มีนาคม 2555การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการAbstract PDF
สืบศักดิ์ น้อยดัด
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552การศึกษารูปแบบการดำเนินงานของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable School) ในรัฐวิกทอเรียประเทศออสเตรเลียAbstract PDF
จุรีลักษณ์ พิมพ์รส
Vol 35, No 1 (2012): มกราคม - มีนาคม 2555การศึกษาวิธีการประมาณความสามารถ วิธีการคัดเลือกข้อสอบและเกณฑ์ยุติ การทดสอบ ของการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติAbstract PDF
พงษ์พิชิต พรมสิทธิ์ Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551การศึกษาอิธธืพลของความเชื่อทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ำพองศึกษา ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์Abstract PDF
วันทนา จูมจัน
Vol 39, No 3 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559การศึกษาเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะสากลAbstract PDF
อัญชลี สารรัตนะ
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การศึกษาเปรียบเทียบ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์กับการเรียนแบบรอบรู้ ในชั้นเรียน ของแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีชั้นปีที่ 1Abstract PDF
ศ.ดร.นายแพทย์พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติAbstract PDF
ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การศึกษาแบบกรณีศึกษา : Case StudyAbstract PDF
ดร.ยาใจ พงษ์บริบูรณ์
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การสร้างความรู้ความเข้าใจในมโนมติเชิงคณิตศาสตร์Abstract PDF
ดร.ชาญณรงค์ เฮียงราช
Vol 39, No 2 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559การสร้างรูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยโบราณสำหรับเยาวชนAbstract PDF
ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การสร้างสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง The Construction of Local Strand Complying with Sufficiency Economy PhilosophyAbstract PDF
ลัดดา ศิลาน้อย
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554การสร้างสื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การขึ้นรูปแบบหล่อภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา (เซรามิค)Abstract PDF
ไชยเดช แก้วสง่า
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552การสร้างหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีสีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Abstract PDF
อนุสรา อักษรเสือ
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552การสร้างแบบทดสอบทักษะผู้รักษาประตูฟุตซอลสำหรับนักกีฬาชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นAbstract PDF
พรเทพ ปานเนาว์
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551การสร้างแบบทดสอบทักษะผู้รักษาประตูฟุตซอลสำหรับนักกีฬาชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นAbstract PDF
พรเทพ ปานเนาว์
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Abstract PDF
ช่อผกา ผลภิญโญ
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4Abstract PDF
ขนิษฐา ราศรี
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1Abstract PDF
นิคม ชาแก้ว
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Abstract PDF
กาญจนา ห่มสิงห์
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551การสร้างแบบวัดความตระหนักรู้ต่อผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1Abstract PDF
กรนภา วัชระธำรงกุล
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในชั่วโมงโฮมรูม สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาAbstract PDF
เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554การส่งเสริมความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยโดยผู้ปกครองใช้ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”Abstract PDF
อารีย์ คำาสังฆะ
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การส่งเสริมความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยโดยผู้ปกครองใช้ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”Abstract PDF
อารีย์ คำสังฆะ
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การออกแบบฐานการช่วยเหลือที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ Design of Scaffolding for Promote Creative ThinkingAbstract PDF
ดร.จารุณี ซามาตย์
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริม กระบวนการแก้ปัญหาสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21Abstract PDF
รัฐพล ศิลาจันทร์
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในด้านสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขั้นพื้นฐานสำหรับครูภายในปี 2558Abstract PDF
สุพินดา เลิศฤทธิ์
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การเตนแอโรบิก (Aerobic Dance): การเตนเพื่อพัฒนาระบบหัวใจไหลเวียนโลหิต สมาธิ และความจําAbstract PDF
ดร. วายุ กาญจนศร
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การเปรียบเทียบความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนโดยรูปแบบ CIRC กับการสอนตามปกติAbstract PDF
สุจิตรา ทับมณ Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวส. 2 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ ได้รับการสอนอ่านโดยใช้วิธีแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน และวิธีสอนอ่านตามคู่มือครAbstract PDF
ว​รา​พร ​สิ​ม​มา
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนหนองเรือวิทยา รายวิชา ส22103 สังคมศึกษา โดยใชการเรียนการสอนที่เนนวิจัยเปนฐานAbstract PDF
จิรัชญา เพ็งจาง
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การเปรียบเทียบผลการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนร่วมกับการเรียนรูปแบบ STAD และการเรียนรูปแบบ TAIAbstract PDF
ทัศนีย์ ศรีสะอาด, เผชิญ กิจระการ, รังสรรค์ สิงหเลิศ
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การเปรียบเทียบผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยบทเรียนบนเว็บแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กับการจัดเรียนรู้แบบโครงงานAbstract PDF
แมน จตุพงศ์ชัย, สังคม ภูมิพันธุ์, สมโชค เฉตะการ
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การเปรียบเทียบผลการเรียนและเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมบทเรียน กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์2 วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Abstract PDF
วรรณภา กอกกระโทก
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิจารณญาณ และความตระหนักรู้ด้านความ รับผิดชอบ วิชาชีววิทยา 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนแบบเว็บเควสท์ กับการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E)Abstract PDF
พัชรินทร์ พรหนองแสน, สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์, รัฐกรณ์ คิดการ
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และความมีวินัยในตนเอง ระหว่างการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับการสอนแบบคู่มือครู วิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5Abstract PDF
พระวิญญู เถาถาวงษ์
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3Abstract PDF
จุฑาทิพย์ สมเด็จ
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสลายโมเลกุลสารอาหารแบบใช้ ออกซิเจน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อใช้รูปแบบการสอนแบบเปรียบเทียบ ตามแนวคิด FOCUS - ACTIONAbstract PDF
ฤทธิชัย เสนาพรหม
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนเพื่อเปลี่ยนมโนมติของ HEWSON & HEWSON (2003) ร่วมกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา SCIENTIFIC CONCEPTUAL CHANGE OF GRADE 7 STUDENTS ON FORCAbstract PDF
อิสราพร เภรินทวงค์
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552การเรียนรู้ด้วยการนำตนเองบนเครือข่าย Self-directed Learning on web-based LearningAbstract PDF
เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554การเสริมสร้างทักษะการจัดการความรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ของนักศึกษาวิชาชีพครู (ระยะที่ 2)Abstract PDF
ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL)Abstract PDF
พรพิมล ประสงค์พร
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3Abstract PDF
อภิญญา รัตนโกเมศ
Vol 32, No 3 (2009): กรกฎาคม - กันยายน 2552การ​พัฒนา​ทักษะ​การ​ฟัง​–​การ​พูด​ภาษา​อังกฤษ​ของ​นักเรียน​ชั้น​ประถม​ศึกษา​ปี​ที่​ 6​ โดย​ใช้​กิจกรรม​การ​ละ​เล่น​พื้น​บ้านAbstract PDF
ศุภวรรณ นาคนิล
Vol 32, No 3 (2009): กรกฎาคม - กันยายน 2552การ​สร้าง​เครื่อง​มือ​ประเมิน​ภาค​ปฏิบัติ​วิชา​คอมพิวเตอร์​พื้น​ฐาน​ สำาหรับ​นักเรียน​ชั้น​ประถม​ศึกษา​ปี​ที่​6​โรงเรียน​อนุบาล​ขอนแก่น​จังหวัด​ขอนแก่นAbstract PDF
นพรัตน์ รัตนประทุม
Vol 32, No 3 (2009): กรกฎาคม - กันยายน 2552การ​เขียน​แผนการ​จัดการ​เรียน​รู้​วิทยาศาสตร์​แบบ​บู​รณา​การ​ หลัก​ปรัชญา​เศรษฐกิจ​พอ​เพียง How​to​Write​a​Lesson​Plan​Integrating​with​the​Sufficiency​Economy​TheoryAbstract PDF
สิรินภา กิจเกื้อกูล
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558ข้อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความมีประสิทธิผลของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวAbstract PDF
สูนทอน โพทิสาน, ไชยา ภาวะบุตร, วัฒนา สุวรรณไตรย์, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558คนหลง: รูป รสAbstract PDF
วายุ กาญจนศร
Vol 39, No 4 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559ครูประจำชั้น : กับการพัฒนานักเรียนสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์Abstract PDF
นุชนาฎ เนสุสินธุ์, ภัสสรา อินทรกำแหง
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553ความคิดสร้างสรรค์ที่สรรค์สร้างได้Abstract PDF
ชุติมา วงษ์พระลับ
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552ความพงพอใจของนกศกษาระดบบณฑตศกษาตอการใหบรการของสานกงานวชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นAbstract PDF
พรรณี ศรีกลชาญ
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558ความรู้เชิงบูรณาการด้านเนื้อหาและการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดAbstract PDF
สมฤทัย เย็นใจ, นฤมล ช่างศรี, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความผูกพันของครูต่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1Abstract PDF
วราวุธ สร้อยพิมาย
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู การอ่านหนังสือการ์ตูนและการเล่นเกมคอมพิวเตอร์กับความก้าวร้าวของวัยรุ่นAbstract PDF
ศิโรรัตน์ ชัชมนมาศ

Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชาชีพพลศึกษากับพฤติกรรมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นAbstract PDF
มงคล พรศักดิ์หาญ
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิจกรรม ศิลปสร้างสรรค์เปเปอร์มาร์เช่Abstract PDF
สนธิยา โกมลเปริน
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการสอนอานแบบ SQ3R ประกอบกับการใชผังกราฟกAbstract PDF
พรพิมล บุบผาโสภา
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนรู้ เรื่องพลังงานแสงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS)Abstract PDF
กุหลาบ คำศร
Vol 39, No 1 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559ความหมายในรูปปั้นศาลาแก้วกู่Abstract PDF
อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ผังมโนมติรูปตัวAbstract PDF
ชุมพล ชารีแสน
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558ความเข้าใจอย่างรู้แจ้ง เรื่อง การหาร ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษา ชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดAbstract PDF
สุกัญญา ธรรมนูญรักษ์, นฤมล ช่างศรี, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558ความเป็นหุ้นส่วนของผู้ปกครองและชุมชนของโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านวังโพน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1Abstract PDF
ศิริวรรณ เสนาวงษ์, ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข
Vol 32, No 3 (2009): กรกฎาคม - กันยายน 2552ความ​ตระหนัก​และ​ความ​สามารถ​ใน​การ​คิด​วิเคราะห์​เรื่อง​อาหาร​กับ​การ​ดำรง​ชีวิตของ​นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ ​2​ ที่ได้​รับ​การ​สอน​ตาม​แนวคิด​วิทยาศาสตร์​เทคโนโลยี​และ​สังคมAbstract PDF
ยุบล ธงวิชัย
Vol 32, No 3 (2009): กรกฎาคม - กันยายน 2552ความ​สามารถ​ใน​การ​คิด​อย่าง​มี​วิ​จา​รณ​ญาณ​และ​ผล​สัม​ฤทธิ์​ทางการ​เรียน​กลุ่ม​สาระ​การ​เรียน​รู้​ วิทยาศาสตร์​เรื่อง​สมบัติ​และ​การ​จำแนก​สาร​ของ​นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ ​1 ​จัดการ​เรียน​รู้​​โดย​ใช้วัฏจักร​การ​สืบ​เสาะ​หาความ​รู้​Abstract PDF
จีรนันท์ วงศ์ก้อม
Vol 32, No 3 (2009): กรกฎาคม - กันยายน 2552ความ​เข้าใจ​มโน​มติ​ทาง​วิทยาศาสตร์​เรื่อง​การ​สังเคราะห์​ด้วย​แสง​ของ​นักเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 5 เมื่อ​ใช้​ยุทธศาสตร์​การ​สอน​เพื่อ​เปลี่ยน​มโน​มติ​และความ​สัมพันธ์​ระหว่าง​ความ​เชื่อ​เกี่ยว​กับ​แรง​จูงใจ​กับ​การ​เปลี่ยนแปลง​มโน​มติAbstract PDF
พิชา ชัยจันดี
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552คุณภาพการศึกษากับสมรรถนะของครูที่พึงประสงค์Abstract PDF
ดร.จิติมา วรรณศรี
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555คุณภาพของการเชื่อมโยงคะแนนแนวตั้งแบบพหุมิติสำาหรับแบบทดสอบ รูปแบบผสมด้วยวิธีโค้งลักษณะแบบทดสอบAbstract PDF
ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นAbstract PDF
วรรณิภา ศุกรียพงศ์
Vol 39, No 4 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559คุณสมบัติของชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพAbstract PDF
นิตย์ บุหงามงคล
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556คํายืมภาษาจีนในวรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี: การศึกษาเชิงสังคมและวัฒนธรรมAbstract PDF
วิชุดา พรายยงค
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558จิตพุทธอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นAbstract PDF
ประสิทธิ์ ชาญศิริ
Vol 39, No 3 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559จิตวิทยาการศึกษา: การประยุกต์ใช้Abstract PDF
นิตย์ บุหงามงคล
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556ตัวแทนความคิดเรื่องไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีทํานาย-สังเกต-อภิปราย (POE)Abstract PDF
สลิลทิพย พรมยอง
Vol 39, No 3 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่บูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงAbstract
นุชนาฎ เนสุสินธุ์, สุมาลี ชัยเจริญ, ภัสสรา อินทรกำแหง, ปิลันธนา ศุภดล
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือแบบ TGTAbstract PDF
เกศรา อินทะนนท์
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันโดยใชกิจกรรมการอานแบบกวางขวางAbstract PDF
กฤษฎา โพธิ์ชัยรัตน์
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3Abstract PDF
แพรดาว สนองผัน, เสาวนี สิริสุขศิลป์
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชAbstract PDF
อรกานต์ เพชรคุ้ม
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558ทักษะภาวะผู้นำด้าน SOFT SKILLS ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25Abstract PDF
วาริษา ประเสริฐทรง, วัลลภา อารีรัตน์ Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30Abstract PDF
วัชรากรณ์ เบ้าจันทึก, ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25Abstract PDF
สุติพงษ์ อมูลราช, ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข
Vol 39, No 1 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559บทบาทของผู้บริหารในการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือAbstract PDF
วิเชียร รู้ยืนยง, พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, สังวาลย์ เพียยุระ
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558บทบาทของสื่อการเรียนรู้ในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนAbstract PDF
จารุวรรณ ชินอ่อน, เอื้อจิตร พัฒนจักร, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
Vol 35, No 1 (2012): มกราคม - มีนาคม 2555บทบาทของเมนทอลโมเดลในการเรียนรู้วิชาเคมีระดับโมเลกุล Roles of Mental Models in Learning Chemistry at Molecular LevelAbstract PDF
ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2Abstract PDF
ปราณี กัญญาสุด, ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข
Vol 31, No 3 (2008): กรกฎาคม - กันยายน 2551บทประมวลและสังเคราะห์วิทยานิพนธ์กลุ่มหัวข้อวิจัย : เศรษฐกิจพอเพียงกับกระแสโลกาภิวัฒน์ เรื่อง “การนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน”Abstract PDF
ลัดดา ศิลาน้อย
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558บรรทัดฐานในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดAbstract PDF
ประดิษฐ มูลสาร, สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นAbstract PDF
จุลลี่ ศรีษะโคตร, วัลลภา อารีรัตน์
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5Abstract PDF
ทินกร คลังจินดา, วัลลภา อารีรัตน์
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551บัณฑิตสร้างสรรค์ : บัณฑิตสร้างชาติ (Creative Graduate : Creative Nation)Abstract PDF
ดร.ศิริพงษ์ เพียรศิริ
Vol 39, No 1 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559ประดิษฐ์กรรมพิเศษ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามAbstract PDF
สายชล ปัญจมาตย์
Vol 35, No 1 (2012): มกราคม - มีนาคม 2555ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูปแบบผสม : การประยุกต์ ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วน และทฤษฎี การตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วนแบบทั่วไปAbstract PDF
รุ่งนภา แสนอำนวยผล
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552ปริทัศน์วรรณกรรม: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Review Article : A Development of Computer-Assisted Instruction)Abstract PDF
ศ.นพ.พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557ปัจจัยการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพโรงเรียนเฉพาะความพิการ บกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษAbstract PDF
รุจิรา อาจหาญ
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552ปัจจัยที่มีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมAbstract PDF
ดร.จันทิมา แสงเลิศอุทัย
Vol 39, No 3 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์Abstract PDF
ทิวา แจ้งสุข
Vol 39, No 1 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559ปัจจัยภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงAbstract PDF
เชวงศักดิ์ พฤกษาเทเวศ, ประยุทธ ชูสอน, เชษฐา โพธิ์ประทับ
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557ปัจจัยสมรรถนะครูและทักษะชีวิตของนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬAbstract PDF
สุดามาส ศรีนอก
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อการนำผลการประเมินไปใช้Abstract PDF
ประสงค์ ต่อโชติ
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของครูAbstract PDF
ชลายุทธ์ ครุฑเมือง
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556ปจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลตอคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือAbstract PDF
ยาใจ เดชขันธ์
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554ผลการจดการเรยนรแบบเดกนกวจยทมตอการคดวเคราะหของเดกปฐมวย THE EFFECTS OF CHILDREN AS RESEARCHERS LEARNING MANAGEMENT ON PRESCHOOL CHILDREN’S ANALYTICAL THINKINGAbstract PDF
กุลละชาติ ชาญศร
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552ผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐานAbstract PDF
สถาพร ภูผาใจ
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงAbstract PDF
อัจฉรา ไชยสีVol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อ ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยAbstract PDF
สำรวย สุขชัย
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554ผลการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อความมั่นใจในตนเอง ของเด็กปฐมวัยAbstract PDF
สุจิตราภา ชัยจำารัส
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554ผลการจัดกิจกรรมการเกษตรที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยAbstract PDF
ทัศนีย์ การเร็ว
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LearnSquareAbstract PDF
กรรณิการ์ ชั้นกลาง
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหันน้อย โดยใช้แผนที่ความคิดAbstract PDF
สมร พรหมภักดี
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม โดยใช้โบราณสถานปรางค์กู่สวนแตงเป็นแหล่งเรียนรู้Abstract PDF
อัจฉรารัตน์ แสนเจ๊ก, จุมพล ราชวิจิตร
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการเลี้ยงปลาดุกชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานAbstract PDF
มนไท ธูปกระโทก
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ และงานกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนซินเนคติคส์Abstract PDF
พรพหัส ถิ่นรัตน์, ศิริพงษ์ เพียศิริ
Vol 39, No 4 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในการสอน รายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมAbstract PDF
มณฑา ชุ่มสุคนธ์, นิลมณี พิทักษ์
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูศิลปะโดยใชโครงงาน เรื่องการวาดภาพระบายสี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5Abstract PDF
วิมลรัตน สันทอง
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อพฤติกรรมด้านสังคมและพัฒนาการ ด้านสังคมของเด็กปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล จังหวัดขอนแก่นAbstract PDF
แก้วตา กัณหาชนะ
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ โมเดลซิปปา สำาหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาง้อง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4Abstract PDF
อมร นารี
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552ผลการดำเนินงานโครงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดอุดรธานีหนองคายเลยและโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 จังหวัดหนองคายAbstract PDF
ณรงค์ศักดิ์ ปิ่นเกตุ
Vol 39, No 2 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านสถิติเพื่อการวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐานAbstract PDF
จตุภูมิ เขตจัตุรัส, สมพงษ์ พันธุรัตน์
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553ผลการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบๆตัว สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มAbstract PDF
ฉันทยา สัตย์ซื่อ
Vol 31, No 3 (2008): กรกฎาคม - กันยายน 2551ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกต่อการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลAbstract PDF
ศาสตราจารย์นายแพทย์ พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551ผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานAbstract PDF
พรทิพา ศรีวงษ์
Vol 35, No 1 (2012): มกราคม - มีนาคม 2555ผลการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติที่มีต่อ พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยAbstract PDF
สถิรมน พงษ์พัฒน์
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557ผลการใช้กิจกรรมการสอนอ่านบทร้อยกรอง ตามแนว DRA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3Abstract PDF
พัชรินทร์ สร้อยสน
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552ผลการใช้ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง ลม ฟ้า อากาศ และ ฤดูกาล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสนามบินAbstract PDF
ทิวารัตน์ ประเสริฐสังข์
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552ผลการใช้สื่อประสมเชิงโต้ตอบ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงAbstract PDF
ภัทรพร ภูมาศ
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556ผลการใชบทเรียนบนเว็บไซตรวมกับสื่อสังคม (Social Media) หนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน เรื่อง ประชาคมอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนธงธานีAbstract PDF
ประหยัด ภารการ
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556ผลการใชแบบฝกการคิดวิเคราะห Graphic Organizers ที่มีผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน(มอดินแดง)Abstract PDF
ชุติมา วงษพระลับ
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดทฤษฎีของโรเจอร์ส เพื่อพัฒนาอัตมโนทัศน์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่นAbstract PDF
อุษาวดี เรืองนิ่ม, กาญจนา ไชยพันธุ์
Vol 39, No 4 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อทักษะการเล่นตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใน และความพึงพอใจ ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นAbstract PDF
วายุ กาญจนศร, ธนากร ศรีชาพันธุ์, โรจพล บูรณรักษ์ 
ขอขอบพระคุณที่มา  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
No comments:

Post a Comment