Thursday, 26 May 2016

รวมชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิจัยผลงานครูรวมชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิจัยผลงานครู

โดยอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์


http://202.29.238.187/saksit/


ให้ดาวน์โหลดฟรีชุดโปรแกรมเอ็กเซล 2003 และ 2007 ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การแปลผล ในทำวิจัยและทำผลงานทางวิชาการของครู และสามารถนำผลการคำนวณมาเขียนในแบบ ก.ค.ศ. 3/1 - 3/4 ได้อีกด้วย สามารถดาวน์โหลด ด้วยการคลิกที่ตัวเลขรุ่น 2003 หรือ 2007 ได้เลย ดังนี้

1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่
1.1 ข้อสอบ - วิเคราะห์ความสอดคล้องของจุดประสงค์ (IOC)
- วิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบรายข้อ หาค่าความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก แบบอิงกลุ่มอิงเกณฑ์ และแบบกลุ่มเก่ง/กลุ่มไม่เก่ง
1.2 แบบประเมิน - วิเคราะห์การประเมินรายข้อ 3 ระดับ
- วิเคราะห์การประเมินรายข้อ 4 ระดับ
- วิเคราะห์การประเมินรายข้อ 5 ระดับ
1.3 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ (E1/E2) และประสิทธิผล (E.I.)


2. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่
2.1 การตรวจข้อสอบแบบตัวเลือก
2.2 การประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ 8 ระดับ
2.3 การประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่ม แบบ t-score มี 5 และ 8 ระดับ


3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
3.1 การสุ่มตัวอย่าง
3.2 การวิเคราะห์ความถี่
3.3 การวิเคราะห์ค่าร้อยละ


4. การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test ได้แก่
4.1 กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มเทียบกับเกณฑ์
4.2 กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเทียบคู่กันหรือไม่เป็นอิสระกัน เช่น ก่อน/หลังเรียน
4.3 กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกันดาวน์โหลดโปรแกรม ได้ที่ http://202.29.238.187/saksit/I. ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลสถิติวิจัย 1,000 ตัวอย่าง...(MS-OFFICE)
ชื่อไฟล์
2003 2007
1. วิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง
2.1 วิเคราะห์ IOC
2.2 ค่าความเหมาะสมระหว่างข้อกับจุดประสงค์ (IOA)
3. วิเคราะห์ E1E2
4.1 วิเคราะห์ข้อสอบ
4.2 วิเคราะห์ข้อสอบการวิเคราะห์ค่า KR21 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) คลิกที่นี่
5. วิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม
6. ตรวจข้อสอบ
7. ประเมินผลการเรียน
8. วิเคราะห์ความถี่
9. วิเคราะห์ร้อยละ
10. วิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ
11. วิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ
12. วิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ
13. t-test one sample
14. t-test paired
15.1 t-test independent
15.2.t-test independent - Levene
16. one-way anova Bartlett
17. two-way anova (interaction)
18. การทดสอบไคสแควร์ทางเดียวแบบสัดส่วน
19. การทดสอบไคสแควร์ข้อมูลสองทาง
20. วิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย
21. วิเคราะห์ความถดถอย 2 ตัวแปร (2x)
22. วิเคราะห์ความถดถอย 3 ตัวแปร (3x)
23. วิเคราะห์ความถดถอย 4 ตัวแปร (4x)
24. T-score
II. ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลสถิติวิจัย 10,000 ตัวอย่าง...(MS-OFFICE)
ชื่อไฟล์
2007
1. วิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ
2. วิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ
3. วิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ
4. t-test one sample
5. t-test paired
6.t-test independent - Levene
7. one-way anova Bartlett
8. two-way anova (interaction)
9. วิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย
10. วิเคราะห์ความถดถอย 2 ตัวแปร (2x)
11. วิเคราะห์ความถดถอย 3 ตัวแปร (3x)
12. วิเคราะห์ความถดถอย 4 ตัวแปร (4x)
III. ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลสถิติวิจัย...(OPEN-OFFICE)
ชื่อไฟล์
1. วิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง
2. วิเคราะห์ IOC
3 ค่าความเหมาะสมระหว่างข้อกับจุดประสงค์ (IOA)
4. วิเคราะห์ E1E2
5. วิเคราะห์ความถี่
6. ประเมินผลการเรียน
7. T-score
8. วิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ
9. วิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ
10. วิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ
11. t-test one sample
12. t-test paired
13. t-test independent - Levene
14. one-way anova Bartlett
15. two-way anova (interaction)
16. การทดสอบไคสแควร์ทางเดียวแบบสัดส่วน
17. การทดสอบไคสแควร์ข้อมูลสองทาง
18. วิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย
19. วิเคราะห์ความถดถอย 2 ตัวแปร (2x)
20. วิเคราะห์ความถดถอย 3 ตัวแปร (3x)
21. วิเคราะห์ความถดถอย 4 ตัวแปร (4x)
IV. ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลอื่น ๆ...
ชื่อไฟล์
Open
Office
2007
1. โปรแกรมช่วยคำนวณสมรรถภาพและ BMI ของผู้เรียนด้วยเอ็กเซล
2. โปรแกรมช่วยในการคำนวณเงินงวดสหกรณ์ และไฟแนนท์
V. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร...(pdf)
ชื่อไฟล์
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์
2. วิจัยการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์
3. สถิติเพื่อการวิจัย โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์
4. วิชาสถิติ (3000-1524) โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์
5. การวิเคราะห์แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ด้วยโปรแกรม B-Index & Non Zero-One Method Item Analysis โดย..สาคร แสงผึ้ง
6. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน ด้วยโปรแกรม SPSS โดย..ผศ.นภาพร อุทยานวุฒิกุล
7. การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย..ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
8. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นด้วยวิธีเมทริกซ์ โดย..มหาวิทยาลัยบูรพา
9. การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงซ้อน โดย..มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
10. การเลือกใช้ตัวทดสอบสถิติ โดย..สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11. ปริญญานิพนธ์การเขียนโปรแกรมการตัดเกรดแบบ T-score ของนางสาวจิราภรณ์ จันทร์โท และนางสาวสุดารัตน์ อินทราฉัตรจามร มหาวิทยาลัยนเรศวร
VI. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากเว็บที่เกี่ยวข้อง...
ชื่อเว็บ
1. วิชาคอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน 150 ชม. รหัส 1204-1303 โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์
2. วิชาโปรแกรม MS-WINDOWS,MS-WORD,MS-EXCEL 150 ชม. รหัส 1204-1304 โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์

ขอบคุณเว็บท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ ,http://saksit2500.blogspot.co.uk/


No comments:

Post a Comment