Thursday, 23 November 2017

Friday, 29 September 2017

แพทย์

แพทย์

แพทย์ (อังกฤษ: physician, doctor) หรือภาษาพูดว่า "หมอ" ในบางพื้นที่ตามชนบท อาจเรียกแพทย์ว่า "หมอใหญ่" เพื่อกันสับสนกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นในทางด้านสาธารณสุข แพทย์มีหน้าที่ ซักถามประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อสั่งการรักษาหรือให้การรักษาโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ให้แก่ผู้ป่วย ร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่น ๆ
เรียนแพทย์ดียังไงแล้วเสียไหม

การเรียนแพทย์นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะ ได้ช่วยเหลือคนจากเหตุการณ์ต่างๆ ส่วนคนที่ชอบบอกว่าการเรียนแพทย์มันหนัก มันก็ต้องขึ้นอยู่ที่ความคิดของตน ถ้าคนเรานั้นคิดที่จะช่วยเหลือมากกว่าคำว่าทำงานให้ได้เงินมันก็จะเป็นแนวทางความคิดของคน และงานนั้นเรียกได้ว่าสบายมากการเข้าศึกษาแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

ปัจจุบันมีหน่วยงานชื่อว่า กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ทำหน้าที่จัดสอบคัดเลือกและประกาศผลนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกเพื่อเข้ารับการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และมีการรับนักเรียนตามโครงการต่าง ๆ อีกหลายโครงการการเรียนแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

การเรียนแพทยศาสตร์ในประเทศไทยใช้เวลาเรียน 6 ปี ปีแรกเรียกชั้นเตรียมแพทยศาสตร์ เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปเน้นเกี่ยวข้องทางชีววิทยา ปีที่ 2-3 เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ เรียกระยะนี้ว่า พรีคลินิก (Preclinic) ปีที่ 4-5 เรียนและฝึกงานผู้ป่วยจริงร่วมกับแพทย์รุ่นพี่และอาจารย์ เรียกระยะนี้ว่า ชั้นคลินิก (Clinic) และปีสุดท้ายเน้นฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลของแพทย์รุ่นพี่และอาจารย์เรียกระยะนี้ว่า เอกซ์เทิร์น (Extern)แพทย์จบใหม่ในประเทศไทย

เมื่อนักเรียนแพทย์ในประเทศไทยศึกษาจบแพทยศาสตรบัณฑิต บัณฑิตแพทย์ต้องมีการทำงานหรือการชดใช้ทุนของแพทย์เป็นเวลา 3 ปี โดยกำหนดให้ทำงานให้รัฐบาล ซึ่งหากผิดสัญญาต้องจ่ายค่าชดเชยให้รัฐตามแต่สัญญาซึ่งทำไว้ตั้งแต่ก่อนเข้ารับการศึกษากำหนด ในปีแรกแพทยสภากำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมในโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ภายใต้การดูแลของแพทย์รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งเรียกระยะนี้ว่า อินเทิร์น (Intern)แพทย์เฉพาะทาง

หลังจากที่บัณฑิตแพทย์สำเร็จการศึกษาออกมาและได้เพิ่มพูนทักษะตามจำนวนปีที่แพทยสภา (Medical Council of Thailand) เป็นผู้กำหนดแล้ว สามารถสมัครเพื่ออบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน (Medical Resident) และเมื่อจบหลักสูตรการอบรมและสามารถสอบใบรับรองจากราชวิทยาลัยแพทย์ต่าง ๆ ได้แล้ว จึงจะได้เป็นแพทย์เฉพาะทางได้ต่อไปสาขาของแพทย์เฉพาะทางดูเพิ่ม
อ้างอิง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C


วิธีการสอน กลยุทธ์การสอน และเทคนิคการสอน

วิธีการสอน กลยุทธ์การสอน และเทคนิคการสอน

คำว่า วิธีการสอน” “กลยุทธ์การสอนและเทคนิคการสอนในบางครั้งมีการใช้ที่คล้ายคลึงกัน จนไม่สามารถบอกถึงคำจำกัดความที่ชัดเจนของแต่ละคำได้ เมื่อลองค้นคว้าถึงความหมายของคำหลักแต่ละคำพบว่า ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมาย ไว้ดังนี้

วิธีการ หมายถึง วิธีปฏิบัติตามหลักการขั้นตอนอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการที่ต้องใช้กลอุบายต่างๆ,เล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้

เทคนิค หมายถึง ศิลปะหรือกลวิธีเฉพาะวิชานั้นๆ

นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี ยังได้ให้นิยามของวิธีการสอน และเทคนิคการสอน ดังนี้

วิธีการสอน คือ ขั้นตอนที่ผู้สอนดำเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการต่างๆ ที่แตกต่างไปตามองค์ประกอบและขั้นตอนสำคัญอันเป็นลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่นที่ขาดไม่ได้ของวิธีนั้นๆ”(ทิศนา แขมมณี, 2551 : 323)

เทคนิคการสอน หมายถึง กลวิธีต่างๆที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน หรือการกระทำต่างๆ ในการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น” (ทิศนา แขมมณี, 2551 : 386)
ดังนั้น จากความหมาย และนิยามดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า

วิธีการสอน จะเป็นขั้นตอนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์

เทคนิคการสอน เป็นวิธีการเสริมที่จะช่วยให้วิธีการสอนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น


กลยุทธ์การสอน คือ วิธีการสอนที่ใช้เทคนิคการสอนมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ
และสรุปเป็นสมการได้ดังนี้
กลยุทธ์การสอน = วิธีการสอน + เทคนิคการสอน


เอกสารอ้างอิง

ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.Wednesday, 13 September 2017

วิธีการเอารูปมาทำวีดีโอพร้อมเสียงเพลง Mac

วิธีการเอารูปมาทำวีดีโอพร้อมเสียงเพลง Mac  

วิธีใช้ iMovie บน Mac "ตัดต่อวิดีโอThursday, 18 May 2017

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2557-2559

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2557-2559 


ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2557 

ประเทศ

ร้อยละ 5.20102030405060708090100 ร้อยละ: 5.2

เขตสุขภาพ

KPI 7.00 %อัตรา(100)9.097.233.233.593.892.587.377.095.177.943.785.35เขตสุขภาพที่ 1เขตสุขภาพที่ 2เขตสุขภาพที่ 3เขตสุขภาพที่ 4เขตสุขภาพที่ 5เขตสุขภาพที่ 6เขตสุขภาพที่ 7เขตสุขภาพที่ 8เขตสุขภาพที่ 9เขตสุขภาพที่ 10เขตสุขภาพที่ 11เขตสุขภาพที่ 120102.557.5
เขตสุขภาพBAอัตรา(100)ปี พ.ศ. 2556ปี พ.ศ. 2557
ตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
เขตสุขภาพที่ 118,6661,6979.09182152157125136124120134131134137165
เขตสุขภาพที่ 24,1883037.23273131252022212222293419
เขตสุขภาพที่ 39,2472993.232634371439263323253633
เขตสุขภาพที่ 418,1716533.59505446345249643650598277
เขตสุขภาพที่ 519,1547463.89665867715969635752574582
เขตสุขภาพที่ 626,6816892.58526149464944668859465079
เขตสุขภาพที่ 710,2557567.37937991704364426253545847
เขตสุขภาพที่ 88,5996107.09504767423750484649634764
เขตสุขภาพที่ 921,8951,1335.17124102107997996919595896987
เขตสุขภาพที่ 1017,6001,3977.9413911210210998107111129104115140131
เขตสุขภาพที่ 1119,8537503.78776962626480624655596054
เขตสุขภาพที่ 1219,6451,0515.35975889777365871048110795118
รหัสพื้นที่ไม่ถูกต้อง*2000.00000000000000
รวม193,97410,0845.20983857905774713779801852774837853956
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12
รหัสพื้นที่ไม่ถูกต้อง*
รวม

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2558 

ประเทศ

ร้อยละ 5.950102030405060708090100 ร้อยละ: 5.95

เขตสุขภาพ

KPI 7.00 %อัตรา(100)7.93.565.824.418.413.715.798.646.535.795.315.76เขตสุขภาพที่ 1เขตสุขภาพที่ 2เขตสุขภาพที่ 3เขตสุขภาพที่ 4เขตสุขภาพที่ 5เขตสุขภาพที่ 6เขตสุขภาพที่ 7เขตสุขภาพที่ 8เขตสุขภาพที่ 9เขตสุขภาพที่ 10เขตสุขภาพที่ 11เขตสุขภาพที่ 1202.557.51012.5เขตสุขภาพที่ 5: 8.41 %
เขตสุขภาพBAอัตรา(100)ปี พ.ศ. 2557ปี พ.ศ. 2558
ตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
เขตสุขภาพที่ 118,3641,4517.90155111981171108984121133158145130
เขตสุขภาพที่ 217,6266273.56424237413354574567717365
เขตสุขภาพที่ 310,7746275.82656548353240645145535376
เขตสุขภาพที่ 420,0828864.41747481695355656586888888
เขตสุขภาพที่ 520,7691,7478.41134144117109102156135154169179176172
เขตสุขภาพที่ 624,2629003.71907570625858679782807487
เขตสุขภาพที่ 726,5491,5375.7912912511011988117108118138184151150
เขตสุขภาพที่ 818,2791,5798.64113104128120111120143138148141174139
เขตสุขภาพที่ 929,6881,9406.53202182166168156138145181179151132140
เขตสุขภาพที่ 1022,3161,2915.79959493937794125100120135141124
เขตสุขภาพที่ 1119,7551,0495.311079485895287117109557876100
เขตสุขภาพที่ 1225,1791,4505.761221391351311271501221181121119489
รหัสพื้นที่ไม่ถูกต้อง*19210.53101000000000
รวม253,66215,0865.951,3291,2491,1691,1539991,1581,2321,2971,3341,4291,3771,360
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12
รหัสพื้นที่ไม่ถูกต้อง*
รวม


ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2559 

ประเทศ

ร้อยละ 5.620102030405060708090100 ร้อยละ: 5.62

เขตสุขภาพ

KPI 7.00 %อัตรา(100)5.335.773.976.554.855.54.638.766.215.634.376.59เขตสุขภาพที่ 1เขตสุขภาพที่ 2เขตสุขภาพที่ 3เขตสุขภาพที่ 4เขตสุขภาพที่ 5เขตสุขภาพที่ 6เขตสุขภาพที่ 7เขตสุขภาพที่ 8เขตสุขภาพที่ 9เขตสุขภาพที่ 10เขตสุขภาพที่ 11เขตสุขภาพที่ 1205101520
เขตสุขภาพBAอัตรา(100)ปี พ.ศ. 2558ปี พ.ศ. 2559
ตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
เขตสุขภาพที่ 125,9691,3835.3312412313411991113109114117123110106
เขตสุขภาพที่ 218,8611,0885.77886810191888774968710211096
เขตสุขภาพที่ 311,7154653.97574835454226383242363529
เขตสุขภาพที่ 416,3161,0696.55110102919084111969369927655
เขตสุขภาพที่ 529,5321,4324.8513312813413012711713211710110997107
เขตสุขภาพที่ 622,1811,2205.5010710810310062881199611810712587
เขตสุขภาพที่ 732,5601,5064.6316912413413111698121144100118115136
เขตสุขภาพที่ 819,4401,7038.76186161162139119147152142137112143103
เขตสุขภาพที่ 932,1371,9966.21241232155190147178139186152126134116
เขตสุขภาพที่ 1030,5821,7225.63134137163168137165149141131138154105
เขตสุขภาพที่ 1131,1661,3614.371511301221199610197107102100110126
เขตสุขภาพที่ 1224,6221,6226.5915912614410312513713314218916493107
รหัสพื้นที่ไม่ถูกต้อง*35617.14100110030000
รวม295,11616,5735.621,6601,4871,4781,4261,2351,3681,3591,4131,3451,3271,3021,173
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12
รหัสพื้นที่ไม่ถูกต้อง*
รวม

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2560 

ประเทศ

ร้อยละ 6.110102030405060708090100 ร้อยละ: 6.11

เขตสุขภาพ

KPI 7.00 %อัตรา(100)6.146.985.465.316.516.055.455.815.426.585.147.59เขตสุขภาพที่ 1เขตสุขภาพที่ 2เขตสุขภาพที่ 3เขตสุขภาพที่ 4เขตสุขภาพที่ 5เขตสุขภาพที่ 6เขตสุขภาพที่ 7เขตสุขภาพที่ 8เขตสุขภาพที่ 9เขตสุขภาพที่ 10เขตสุขภาพที่ 11เขตสุขภาพที่ 1202468เขตสุขภาพที่ 2: 6.98 %
เขตสุขภาพBAอัตรา(100)ปี พ.ศ. 2559ปี พ.ศ. 2560
ตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
เขตสุขภาพที่ 117,1781,0546.142021842031691241274031001
เขตสุขภาพที่ 211,6408136.98171170129101119893310000
เขตสุขภาพที่ 38,0774415.4612783805341411510000
เขตสุขภาพที่ 49,8995265.31136113867064411600000
เขตสุขภาพที่ 512,8118346.51173167161110821073400000
เขตสุขภาพที่ 613,3128066.05168143167111102803410000
เขตสุขภาพที่ 714,2917795.4516115916711387672500000
เขตสุขภาพที่ 820,5191,1935.812512451991931061356130000
เขตสุขภาพที่ 918,1639845.42223220183138115931020000
เขตสุขภาพที่ 1017,0871,1256.582112082051731351038550000
เขตสุขภาพที่ 1115,1437795.14150128151134110663910000
เขตสุขภาพที่ 1222,3551,6967.592852942962812551869450000
รวม180,47511,0306.112,2582,1142,0271,6461,3401,135486221001CR :: กระทรวงสาธารณสุข. ออนไลน์.   https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php

https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=formated/format_1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=ce4f9fcd9cd41b6cb2f79b2440a6f4cc


เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12
รวม