Tuesday, 31 May 2016

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)


การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
http://www.udru.ac.th/kmudru/document/research2.pdf

ที่มา  :: โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์วิธีการเชิงปริมาณ และวิธีการเชิงคุณภาพในการวิจัย

วิธีการเชิงปริมาณ และวิธีการเชิงคุณภาพในการวิจัย 
 
  ที่มา  ::  ดร.สุพักตร์ พิบูลย์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ** ปรับปรุงจาก ppt เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” โดย รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา ม.มหิดล
Thursday, 26 May 2016

รวมชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิจัยผลงานครูรวมชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิจัยผลงานครู

โดยอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์


http://202.29.238.187/saksit/


ให้ดาวน์โหลดฟรีชุดโปรแกรมเอ็กเซล 2003 และ 2007 ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การแปลผล ในทำวิจัยและทำผลงานทางวิชาการของครู และสามารถนำผลการคำนวณมาเขียนในแบบ ก.ค.ศ. 3/1 - 3/4 ได้อีกด้วย สามารถดาวน์โหลด ด้วยการคลิกที่ตัวเลขรุ่น 2003 หรือ 2007 ได้เลย ดังนี้

1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่
1.1 ข้อสอบ - วิเคราะห์ความสอดคล้องของจุดประสงค์ (IOC)
- วิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบรายข้อ หาค่าความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก แบบอิงกลุ่มอิงเกณฑ์ และแบบกลุ่มเก่ง/กลุ่มไม่เก่ง
1.2 แบบประเมิน - วิเคราะห์การประเมินรายข้อ 3 ระดับ
- วิเคราะห์การประเมินรายข้อ 4 ระดับ
- วิเคราะห์การประเมินรายข้อ 5 ระดับ
1.3 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ (E1/E2) และประสิทธิผล (E.I.)


2. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่
2.1 การตรวจข้อสอบแบบตัวเลือก
2.2 การประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ 8 ระดับ
2.3 การประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่ม แบบ t-score มี 5 และ 8 ระดับ


3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
3.1 การสุ่มตัวอย่าง
3.2 การวิเคราะห์ความถี่
3.3 การวิเคราะห์ค่าร้อยละ


4. การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test ได้แก่
4.1 กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มเทียบกับเกณฑ์
4.2 กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเทียบคู่กันหรือไม่เป็นอิสระกัน เช่น ก่อน/หลังเรียน
4.3 กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกันดาวน์โหลดโปรแกรม ได้ที่ http://202.29.238.187/saksit/I. ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลสถิติวิจัย 1,000 ตัวอย่าง...(MS-OFFICE)
ชื่อไฟล์
2003 2007
1. วิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง
2.1 วิเคราะห์ IOC
2.2 ค่าความเหมาะสมระหว่างข้อกับจุดประสงค์ (IOA)
3. วิเคราะห์ E1E2
4.1 วิเคราะห์ข้อสอบ
4.2 วิเคราะห์ข้อสอบการวิเคราะห์ค่า KR21 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) คลิกที่นี่
5. วิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม
6. ตรวจข้อสอบ
7. ประเมินผลการเรียน
8. วิเคราะห์ความถี่
9. วิเคราะห์ร้อยละ
10. วิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ
11. วิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ
12. วิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ
13. t-test one sample
14. t-test paired
15.1 t-test independent
15.2.t-test independent - Levene
16. one-way anova Bartlett
17. two-way anova (interaction)
18. การทดสอบไคสแควร์ทางเดียวแบบสัดส่วน
19. การทดสอบไคสแควร์ข้อมูลสองทาง
20. วิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย
21. วิเคราะห์ความถดถอย 2 ตัวแปร (2x)
22. วิเคราะห์ความถดถอย 3 ตัวแปร (3x)
23. วิเคราะห์ความถดถอย 4 ตัวแปร (4x)
24. T-score
II. ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลสถิติวิจัย 10,000 ตัวอย่าง...(MS-OFFICE)
ชื่อไฟล์
2007
1. วิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ
2. วิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ
3. วิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ
4. t-test one sample
5. t-test paired
6.t-test independent - Levene
7. one-way anova Bartlett
8. two-way anova (interaction)
9. วิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย
10. วิเคราะห์ความถดถอย 2 ตัวแปร (2x)
11. วิเคราะห์ความถดถอย 3 ตัวแปร (3x)
12. วิเคราะห์ความถดถอย 4 ตัวแปร (4x)
III. ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลสถิติวิจัย...(OPEN-OFFICE)
ชื่อไฟล์
1. วิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง
2. วิเคราะห์ IOC
3 ค่าความเหมาะสมระหว่างข้อกับจุดประสงค์ (IOA)
4. วิเคราะห์ E1E2
5. วิเคราะห์ความถี่
6. ประเมินผลการเรียน
7. T-score
8. วิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ
9. วิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ
10. วิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ
11. t-test one sample
12. t-test paired
13. t-test independent - Levene
14. one-way anova Bartlett
15. two-way anova (interaction)
16. การทดสอบไคสแควร์ทางเดียวแบบสัดส่วน
17. การทดสอบไคสแควร์ข้อมูลสองทาง
18. วิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย
19. วิเคราะห์ความถดถอย 2 ตัวแปร (2x)
20. วิเคราะห์ความถดถอย 3 ตัวแปร (3x)
21. วิเคราะห์ความถดถอย 4 ตัวแปร (4x)
IV. ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลอื่น ๆ...
ชื่อไฟล์
Open
Office
2007
1. โปรแกรมช่วยคำนวณสมรรถภาพและ BMI ของผู้เรียนด้วยเอ็กเซล
2. โปรแกรมช่วยในการคำนวณเงินงวดสหกรณ์ และไฟแนนท์
V. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร...(pdf)
ชื่อไฟล์
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์
2. วิจัยการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์
3. สถิติเพื่อการวิจัย โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์
4. วิชาสถิติ (3000-1524) โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์
5. การวิเคราะห์แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ด้วยโปรแกรม B-Index & Non Zero-One Method Item Analysis โดย..สาคร แสงผึ้ง
6. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน ด้วยโปรแกรม SPSS โดย..ผศ.นภาพร อุทยานวุฒิกุล
7. การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย..ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
8. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นด้วยวิธีเมทริกซ์ โดย..มหาวิทยาลัยบูรพา
9. การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงซ้อน โดย..มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
10. การเลือกใช้ตัวทดสอบสถิติ โดย..สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11. ปริญญานิพนธ์การเขียนโปรแกรมการตัดเกรดแบบ T-score ของนางสาวจิราภรณ์ จันทร์โท และนางสาวสุดารัตน์ อินทราฉัตรจามร มหาวิทยาลัยนเรศวร
VI. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากเว็บที่เกี่ยวข้อง...
ชื่อเว็บ
1. วิชาคอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน 150 ชม. รหัส 1204-1303 โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์
2. วิชาโปรแกรม MS-WINDOWS,MS-WORD,MS-EXCEL 150 ชม. รหัส 1204-1304 โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์

ขอบคุณเว็บท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ ,http://saksit2500.blogspot.co.uk/


สอนลูกยังไงให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

สอนลูกยังไงให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
พ่อแม่จึงควรเป็นคนที่สร้างเกราะคุ้มกันให้ลูก สอนลูกตั้งแต่เล็กๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิด


1. สอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องอวัยวะเพศ เริ่มสอนช่วงที่เด็กเรียกอวัยวะได้ อย่างตอนอาบน้ำก็สอนเรียกอวัยวะเพศ ใช้ชื่อที่เด็กเข้าใจ ไม่ต้องเป็นชื่อทางการ โดยอาจจะเรียกของผู้ชายว่า จู๋ เจี๊ยว ของผู้หญิง ก็ ปิ๊ หรือจิ๋ม


2. บอกเด็กว่าส่วนไหนบนร่างกายที่พ่อแม่เท่านั้นที่เห็นได้ ถ้าอยู่กับคนอื่นๆต้องใส่เสื้อผ้าไม่ให้ใครเห็น แต่ในบางกรณี เช่น ถ้าไปหาหมอก็อาจจะทำได้เพราะพ่อแม่อยู่กับหนูด้วย หมอตรวจร่างกายหนู


3. บอกเด็กว่าส่วนไหนบนร่างกายที่พ่อแม่เท่านั้นที่สัมผัสได้ สอนให้เด็กรู้จักปฏิเสธ ถ้ามีคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่มาสัมผัส เช่น หน้าอก อวัยวะเพศ

อาจารย์ของหมอท่านหนึ่งสอนลูกสาวว่า ห้ามให้ใครมาจับแก้ม หอมแก้ม จุ๊บปากถ้าไม่ใช่พ่อแม่ ถ้าใครทำหรือมาขอจับ(ส่วนใหญ่คนที่ทำร้ายเด็กมักจะมาพูดแบบขอร้อง เช่นขอเล่นด้วยกับจุ๋มจิ๋มหนู) ให้บอกเค้าไปว่า พ่อไม่ให้ทำ และให้มาบอกพ่อ หมอเคยสงสัยว่ามันดูจะเกินไปหรือเปล่า บางทีผู้ใหญ่อาจจะทำเพราะเอ็นดู แต่อาจารย์บอกว่า มีวิธีแสดงความเอ็นดูหลายอย่าง มาคิดๆดูจริงๆแล้วก็ดูจะป้องกันได้ดี แถมยังไม่ติดโรคอื่นๆด้วย เช่น หวัด เป็นต้น


4. ถ้ามีใครก็ตามที่มาจับหรือดูในส่วนของร่างกายที่พ่อแม่บอกว่าห้ามใครเห็นหรือจับ เด็กจะต้องรีบบอกพ่อแม่ทันที แม้ว่าคนที่ทำจะขอร้อง แต่สำคัญมากที่ต้องมาบอกพ่อแม่ ตรงนี้ก็ต้องเน้น เพราะบางทีเด็กอาจจะถูกขอหรือขู่ ต้องบอกว่าถ้าเด็กมาบอกพ่อแม่ ยังไงพ่อแม่จะช่วยไม่ให้ใครมาทำอะไรเขาได้


5. สอนให้เด็กรู้ว่าถ้าใครก็ตามที่มาขอดูหรือจับส่วนนั้น ต้องพูดไปเลยว่า ไม่ได้ และอาจจะวิ่งหนีออกมา ไม่ต้องเกรงใจแม้ว่าคนๆนั้นจะเป็นคนที่เด็กเคารพก็ตามอย่านิ่งนอนใจว่าลูกของคุณอยู่ในที่ๆปลอดภัย เพราะเหตุการณ์การถูกล่วงละเมิดครึ่งหนึ่งเกิดที่บ้านหรือสถานที่ที่ไม่ห่างจะบ้านเท่าไหร่ สถานที่อื่นๆเช่น โรงเรียน บ้านเพื่อน บ้านญาติ เป็นต้น


ถ้าไม่อยากให้เรื่องเศร้าสลดที่เกิดขึ้นเกิดซ้ำสอง พวกเราก็ต้องช่วยกันดูแลและป้องกันคนละไม้คนละมือ

หรือถ้าพบเห็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เด็กมีความเสี่ยงที่จะถูกทารุณกรรมสามารถที่จะติดต่อไปได้ที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 02-412-0739 นะคะ

ที่มา  #‎ หมอมินบานเย็นTuesday, 24 May 2016

รายชื่อวารสาร

รายชื่อวารสาร
 
 
 
 

 
 รายชื่อวารสาร
 
1 Applied Environmental Research

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

2 ASEAN Journal on Science and Technology for Development

3 Asian Biomedicine

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

4 Asian Journal of Energy and Environment

5 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

6 AU Journal of Technology

   

7 Chiang Mai Journal of Science

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

8 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

9 ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications

⁄ ⁄

10 Engineering Journal

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

11

Engineering Transactions ⁄ ⁄

12 Environment and Natural Resources Journal

⁄ ⁄

13 EnvironmentAsia

⁄ ⁄

14 International Journal of Agricultural Technology

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

15 International Journal of Applied Biomedical Engineering


16 International Journal of Renewable Energy

⁄ ⁄

17 International Journal of the Computer, The Internet and Management

⁄ ⁄ ⁄

18 Journal of Applied Animal Science

⁄ ⁄ ⁄

19 Journal of Health Research

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

20 Journal of Physiological and Biomedical Sciences

⁄ ⁄

21 Journal of Science, Technology, and Humanities


22 Journal of Sustainable Energy and Environment

   

23 Kasetsart Journal (Natural Science)

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

24 Kasetsart University Fisheries Research Bulletin

⁄ ⁄ ⁄

25 King Mongkuts University of Technology North Bangkok International

Journal of Applied Science and Technology

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

26 KMITL Science and Technology Journal

 

27 KMITL Science Journal

28 Maejo International Journal of Science and Technology

⁄ ⁄ ⁄

29 Outbreak, Surveillance and Investigation Reports

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

30 Pacific Rim International Journal of Nursing Research

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

31 Phuket Marine Biological Center Research Bulletin


32 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences33 Rangsit Journal of Arts and Sciences

⁄ ⁄

34 ScienceAsia

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

35 Silpakorn University Science and Technology Journal

⁄ ⁄

36 Songklanakarin Journal of Science and Technology

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

37 Suranaree Journal of Science and Technology

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

38 Thai Forest Bulletin (Botany)


39 Thai Journal of Agricultural Science

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

40 Thai Journal of Gastroenterology

⁄ ⁄ ⁄

41 Thai Journal of Genetics

⁄ ⁄ ⁄

42 Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

43 Thai Journal of Science and Technology

⁄ ⁄ ⁄

44 Thailand Statistician

⁄ ⁄

45 Thammasat International Journal of Science and Technology

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

46 The Natural History Bulletin of the Siam Society


47 The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

48 The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

49 Tropical Natural History

⁄ ⁄ ⁄

50 Walailak Journal of Science and Technology

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

51

แก่นเกษตร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

52

ขอนแก่นเวชสาร ⁄ ⁄ ⁄

53

จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

54

จักษุเวชสาร

55

จุฬาลงกรณ์เวชสาร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

56

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร ⁄ ⁄

57

เชียงใหม่เวชสาร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

58

เชียงใหม่สัตวแพทยสาร ⁄ ⁄ ⁄

59

ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

60

ไทยไภษัชยนิพนธ์ ⁄ ⁄

61

ธรรมศาสตร์เวชสาร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

62

พยาบาลสาร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

63

พุทธชินราชเวชสาร ⁄ ⁄ ⁄

64

รามาธิบดีพยาบาลสาร ⁄ ⁄ ⁄

65

รามาธิบดีเวชสาร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

66
วชิรเวชสาร
67

วนสาร

68

วารสาร มฉก.วิชาการ ⁄ ⁄

69

วารสาร มทร.อีสาน ⁄ ⁄

70

วารสารกรมการแพทย์

71

วารสารกองการพยาบาล ⁄ ⁄ ⁄

72

วารสารกายภาพบำบัด ⁄ ⁄ ⁄

73

วารสารการเกษตรราชภัฏ ⁄ ⁄

74

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ⁄ ⁄ ⁄

75

วารสารการพยาบาลและการศึกษา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

76

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

77

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ⁄ ⁄ ⁄

78

วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ⁄ ⁄ ⁄

79

วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ⁄ ⁄

80

วารสารการศึกษาพยาบาล

81

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอ้ ม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

82

วารสารกา้ วทันโลกวิทยาศาสตร์ ⁄ ⁄

83

วารสารกีฏและสัตววิทยา

84

วารสารกุมารเวชศาสตร์ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

85

วารสารเกษตร ⁄ ⁄ ⁄

86

วารสารเกษตรพระจอมเกลา้ ⁄ ⁄ ⁄

87

วารสารเกษตรพระวรุณ ⁄ ⁄

88

วารสารเกื้อการุณย์ ⁄ ⁄ ⁄

89

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

90

วารสารคณะพลศึกษา ⁄ ⁄

91

วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ⁄ ⁄ ⁄

92

วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ⁄ ⁄ ⁄

93

วารสารจักษุธรรมศาสตร์ ⁄ ⁄

94

วารสารจันทรเกษมสาร ⁄ ⁄

95

วารสารจิตวิทยาคลินิก  

96

วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ⁄ ⁄ ⁄

97

วารสารทันตาภิบาล ⁄ ⁄

98

วารสารเทคนิคการแพทย์ ⁄ ⁄ ⁄

99

วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ ⁄ ⁄ ⁄

100

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ⁄ ⁄ ⁄

101
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
102

วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ⁄ ⁄

103

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ⁄ ⁄

104

วารสารนเรศวรพะเยา ⁄ ⁄ ⁄

105

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ⁄ ⁄

106

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

107

วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

108

วารสารพยาบาล ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

109

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ⁄ ⁄ ⁄

110

วารสารพยาบาลตำรวจ ⁄ ⁄

111

วารสารพยาบาลทหารบก ⁄ ⁄ ⁄

112

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ⁄ ⁄

113

วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ⁄ ⁄ ⁄

114

วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ⁄ ⁄

115

วารสารพยาบาลศาสตร์ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

116

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

117

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ⁄ ⁄ ⁄

118

วารสารพยาบาลสาธารณสุข ⁄ ⁄ ⁄

119

วารสารพระจอมเกลา้ ลาดกระบัง

120

วารสารพฤกษศาสตร์ไทย ⁄ ⁄ ⁄

121

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ   

122

วารสารพลังงาน

123

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

124

วารสารพิษวิทยาไทย ⁄ ⁄

125

วารสารเภสัชกรรมไทย ⁄ ⁄

126

วารสารเภสัชวิทยา ⁄ ⁄

127 Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

128

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน ⁄ ⁄ ⁄

129

วารสารโภชนาการ   

130

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

131

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

132

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ⁄ ⁄ ⁄

133

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ⁄ ⁄ ⁄

134

วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา

135

วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

136
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
137

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ⁄ ⁄

138

วารสารมหิดล

139

วารสารร่มไทรทอง

140

วารสารรังสีเทคนิค   

141

วารสารราชบัณฑิตยสถาน   

142

วารสารโรคมะเร็ง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

143

วารสารโรคเอดส์ ⁄ ⁄ ⁄

144

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ⁄ ⁄

145

วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ⁄ ⁄ ⁄

146

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

147

วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา

148

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

149

วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ ⁄ ⁄

150

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

151

วารสารวนศาสตร์ ⁄ ⁄ ⁄

152

วารสารวิจัย มข. ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

153

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

154

วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⁄ ⁄ ⁄

155

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ⁄ ⁄

156

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ⁄ ⁄

157

วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ⁄ ⁄ ⁄

158

วารสารวิจัยทางการพยาบาล

159

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ⁄ ⁄

160

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ⁄ ⁄

161

วารสารวิจัยพลังงาน ⁄ ⁄

162

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

163

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

164

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

165

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

166

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ⁄ ⁄

167

วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⁄ ⁄

168

วารสารวิจัยรำไพพรรณี ⁄ ⁄ ⁄

169

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

170

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ⁄ ⁄ ⁄

171
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
172

วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)

173

วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

174

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ⁄ ⁄

175

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ⁄ ⁄

176

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ⁄ ⁄

177

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ⁄ ⁄ ⁄

178

วารสารวิชาการเกษตร ⁄ ⁄

179

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ⁄ ⁄

180

วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ⁄ ⁄

181

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกลา้ พระนครเหนือ ⁄ ⁄

182

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ⁄ ⁄ ⁄

183

วารสารวิชาการนายเรืออากาศ

184

วารสารวิชาการพระจอมเกลา้ พระนครเหนือ ⁄ ⁄ ⁄

185

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⁄ ⁄

186

วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก ⁄ ⁄

187

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ⁄ ⁄

188

วารสารวิชาการสาธารณสุข ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

189

วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ⁄ ⁄ ⁄

190

วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ⁄ ⁄

191

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ⁄ ⁄ ⁄

192

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ⁄ ⁄

193

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ⁄ ⁄

194

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา้ จันทบุรี ⁄ ⁄

195

วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น ⁄ ⁄

196

วารสารวิทยาศาสตร์ มก.

197

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

198

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ⁄ ⁄

199

วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ⁄ ⁄ ⁄

200

วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา  

201

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ⁄ ⁄ ⁄

202

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ⁄ ⁄ ⁄

203

วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ⁄ ⁄

204

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ⁄ ⁄

205

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

206
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
207

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

208

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ⁄ ⁄

209

วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

210

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ⁄ ⁄ ⁄

211

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ⁄ ⁄

212

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ⁄ ⁄

213

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ⁄ ⁄

214

วารสารวิศวกรรมศาสตร์

215

วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ มไทย ⁄ ⁄ ⁄

216

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

217

วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ⁄ ⁄

218

วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกลา้ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

219

วารสารสภาการพยาบาล ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

220

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

221

วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

222

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ⁄ ⁄

223

วารสารสมาคมสำรวจขอ้ มูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ⁄ ⁄ ⁄

224

วารสารสวนปรุง ⁄ ⁄ ⁄

225

วารสารสหเวชศาสตร์

226

วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

227

วารสารสัตวแพทย์ ⁄ ⁄ ⁄

228

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ⁄ ⁄

229

วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา ⁄ ⁄

230

วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ⁄ ⁄ ⁄

231

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ⁄ ⁄ ⁄

232

วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

233

วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น ⁄ ⁄

234

วารสารสิ่งแวดลอ้ ม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

235

วารสารสิ่งแวดลอ้ มศึกษา-สสศท ⁄ ⁄ ⁄

236

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ⁄ ⁄ ⁄

237

วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้ มเพื่อการเรียนรู้ ⁄ ⁄

238

วารสารอนามัยสิ่งแวดลอ้ ม ⁄ ⁄ ⁄

239

วารสารอายุรศาสตร์เขตรอ้ นและปาราสิตวิทยา ⁄ ⁄

240
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน
241

วารสารอาหารและยา ⁄ ⁄ ⁄

242

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ⁄ ⁄

243

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ⁄ ⁄ ⁄

244

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

245

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล ⁄ ⁄ ⁄

246

วิศวกรรมสาร มก. ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

247

วิศวกรรมสาร มข. ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

248

วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ⁄ ⁄

249

วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

250

วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์  

251

วิศวสารลาดกระบัง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

252

วิสัญญีสาร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

253

เวชชสารสัตวแพทย์ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

254

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ⁄ ⁄ ⁄

255

เวชสารแพทย์ทหารบก ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

256

ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร

257

ศรีนครินทร์เวชสาร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

258

สงขลานครินทร์เวชสาร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

259

สัตวแพทย์มหานครสาร ⁄ ⁄

260
สารศิริราช