Sunday, 19 February 2017

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ปาล์มน้ำมัน

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ปาล์มน้ำมัน ทั้งหมด 21 รายการ

1การใช้กากมันสำปะหลังและฟางข้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตและการผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยวิธีชีวภาพจากกากของแข็งที่เกิดจากอุตสาหกรรมสกัดปาล์มน้ำมัน 
2การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้พลังงานชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า กรณีศึกษา : ปาล์มน้ำมันในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี
3การพัฒนาอุปกรณ์ตัดทะลายปาล์มน้ำมันโดยอาศัยเครื่องยนต์
4การลดปริมาณลิกนินในทางปาล์มน้ำมันด้วยราไวท์รอท
5การศึกษาการผลิตแผ่นใยไม้อัดจากเศษเหลือของปาล์มน้ำมัน
6การศึกษาการรับแรงอัดของคอนกรีตบล็อกธรรมดากับคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน 
7การศึกษาแบบจำลองจลนพลศาสตร์ของการผลิตเยื่อจากทางใบปาล์มน้ำมันโดยการใช้ด่าง 
8การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย 
9การศึกษาอิทธิพลของเถ้าปาล์มน้ำมันจากแหล่งต่างๆของภาคใต้ตอนบนต่อคุณสมบัติของมอร์ตาร์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์
10การสกัดแคโรทีนจากน้ำทิ้งจากการสกัดน้ำมันปาล์ม
11ต้นทุนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่
12ทรรศนะของลูกค้าที่มีต่อการบริการลานเทปาล์มน้ำมัน : กรณีของลูกค้า สายชลปาล์ม อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
13ปริมาณแคโรทีนและโทโคฟีรอลในใยปาล์มน้ำมันที่หีบแล้ว
14ปัจจัยกำหนดการผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทนของไทย 
15ปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันผวนของราคาปาล์มน้ำมันภายในประเทศ 
16ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีที่มีอิทธิพลต่อการใช้มันไบโอดีเซลของสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด
17รายงานการวิจัยการศึกษากระบวนการปรับสภาพกากปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการหมัก
18รายงานวิจัยการศึกษาสมบัติเชิงกายภาพและสมบัติเชิงความร้อนของแผ่นปาร์ติเกิลจากทะลายปาล์มน้ำมัน
19รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
20อิทธิพลของตัวแปรที่มีต่อลักษณะเฉพาะของเยื่อจากทางใบปาล์มน้ำมัน 
21อิทธิพลของเถ้าใยปาล์มน้ำมัน และเถ้าแกลบที่มีต่อกำลังและพฤติกรรมการรับโมเมนต์ดัดของแผ่นบางที่ทำจากคอนกรีตเสริมใยแก้ว***  เปิดดูข้อมูลฉบับเต็มคลิกที่ link ชื่อเรื่องค่ะ   ***ขอบคุณที่มา  :: http://soreda.oas.psu.ac.th/#
ประภัสรา โคตะขุน เรียบเรียง  :: http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/blog-post_99.html

No comments:

Post a Comment