Thursday, 16 February 2017

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ปัญหาทางสังคม

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ปัญหาทางสังคม ทั้งหมด 54 รายการ

1อิทธิพลของความยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลามและปัจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม ที่มีต่อการติดยาเสพติด
2A Study of Mental Health of Warrant Officer in Areas of Unrest in Three Southernmost Provinces of Thailand
3Bullying Behaviour in Pattani Primary Schools
4Modeling Adverse Event Riskd in Southern Border Provinces of Thailand: 2004-2005
5Statistical modeling of medical and public health data: length of stay of patients dying in hospitals and terorism violence in southern Thailand
6Statistical modeling of medical and public health data: Length of stay of patients dying in hospitals and terrorism violence in southern Thailand
7Terrorism Risk Modeling in Southern Border Provinces of Thailand during 2004 to 2005
8การดูแลตนเองด้านจิตใจของข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้: กรณีศึกษาอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
9การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง สภาพปัญหา และมาตรการในการจัดการกับปัญหาการใช้สารเสพติดในภาคใต้
10การปฏิบัติของพยาบาลเพื่อช่วยเหลือบุคคลในช่วงวิกฤตการณ์ทางอารมณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
11การประเมินความเครียดและการเผชิญความเครียดของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจากสถานการณ์ไม่สงบในภาคใต้ : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
12การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้
13การเปลี่ยนแปลงวิถีของชาวไทยพุทธ หลังเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ.2547- พ.ศ.2554 ศึกษากรณี หมู่ 4 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
14การแพร่ระบาดของสารเสพติดในเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
15การมีส่วนร่วมและเจตคติต่อการป้องกันอาชญากรรมของผู้นำชุมชนในจังหวัดปัตตานี
16การระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ชนบทจังหวัดชายแดนภาคใต้
17การศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งนำมาสู่การประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
18การเสริมสร้างพลังอำนาจแก่พยาบาลประจำการโดยหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างสถานการณ์ความไม่สงบ: ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ
19การเสริมสร้างพลังอำนาจของตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบภาคใต้: กรณีศึกษาจังหวัดยะลา
20การเสริมสร้างพลังอำนาจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ระหว่างเผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
21กิจกรรมทางวัฒนธรรมสะดุด ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
22ขวัญของครูโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ในเขตชนบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
23ขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
24ขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจประจำในสถานีตำรวจในจังหวัดภาคใต้
25ขวัญในการปฏิบัติงานของพัฒนากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
26ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับ "ข้อเรียกร้อง 7 ข้อของหะยีสุหลง"
27ครูถูกจับเป็นตัวประกันอีกแล้ว
28ความคิดเห็นของประชาชนและข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม ตามคำวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี กรณีศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
29ความเครียดและการจัดการความเครียดของวัยรุ่นในสถานศึกษาต่อสถานการณ์ความไม่สงบ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
30ความเครียดและการเผชิญความเครียดของหญิงม่ายที่สามีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาหญิงม่ายที่อยู่ในศูนย์รอตันบาตู จังหวัดนราธิวาส
31ความเครียดและแนวทางเยียวยาความเครียดของประชาชนในพื้นที่ก่อความไม่สงบ
32ความสามารถของพยาบาลในการช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสงขลา
33โครงการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรง (พ.ศ. 2547-2550)
34โครงการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม จิตวิทยา เศรษฐกิจ และความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้
35โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
36โครงการเสริมสร้างศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดในการจัดการความขัดแย้งของชุมชน พื้นที่ภาคใต้
37จากนกกระดาษสู่สันติสุข 3 จังหวัดภาคใต้
38ชีวิตของแรงงานเด็กในชุมชนประมงชายฝั่งปัตตานี
39ดับไฟใต้
40ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
41ประสบการณ์อารมณ์ซึมเศร้าและการจัดการอารมณ์ซึมเศร้าของครูในสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้
42ปัจจัยความเครียดจากการทำงานและปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการย้ายออกนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
43ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
44ปัจจัยและแบบแผนการเกิดอาชญากรรมพื้นฐานในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
45ปัญหาจิตใจและการดูแลตนเองด้านจิตใจในผู้ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้ : กรณีศึกษา อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
46ปัญหาพื้นฐานของชาวบ้านจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
47ผลกระทบของการใช้แรงงานข้ามแดนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
48ผลกระทบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
49พลวัตทางสังคมกับปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
50รายงานการวิจัยเรื่อง สาเหตุและแรงจูงใจในการเสพยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
51รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลกระทบพื้นที่ชนบทภาคใต้
52รายงานผลการวิจัยสภาพการมีงานทำและการว่างงานในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
53สังคมไทยกับสถานการณ์ภาคใต้
54สิ่งรบกวนครอบครัว ระดับการตอบสนองต่อสิ่งรบกวนครอบครัว และภาวะสุขภาพครอบครัวที่เผชิญสถานการณ์ความไม่สงบจากการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย***  เปิดดูข้อมูลฉบับเต็มคลิกที่ link ชื่อเรื่องค่ะ   ***


ขอบคุณที่มา  :: http://soreda.oas.psu.ac.th/#
ประภัสรา โคตะขุน เรียบเรียง  :: http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/blog-post_85.html

No comments:

Post a Comment