Thursday, 16 February 2017

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การสื่อสารมวลชน

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การสื่อสารมวลชน ทั้งหมด 28 รายการ


1การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2การประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ของชาวไทยมุสลิมไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3การพัฒนาฐานข้อมูล และช่องทางการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข
4การรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของผู้นำมุสลิมที่มีผลต่อการชี้นำประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5การรับรู้ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์รายวันของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
6การวิจัยเพื่อสรุปบทเรียน: กระบวนการเตรียมกลุ่มวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี
7การศึกษาการรับรู้ข่าวสารของประชาชนเขตชนบทและเขตเมืองในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
8การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารทาง สื่อมวลชนของชาวไทยมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
9การสื่อข่าวของผู้สื่อข่าวท้องถิ่นภายใต้บริบทความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
10การให้บริการและการใช้อินเทอร์เน็ตตำบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
11โครงการศึกษาสถานภาพและบทบาทสถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
12เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการเครือข่ายสารสนเทศของชุมชน
13แบบแผนการสื่อสาร การเปิดรับสื่อและความต้องการข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
14เปิดใจดีเจภาคประชาชน : วิทยุชุมชนคือเครื่องมือขยายพลังทวีคูณ (ฟาฏิมะฮ์ และ เจ๊ะปอ)
15ผลกระทบของการสื่อสารมวลชน: ทัศนคติของประชาชนในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ
16ผลกระทบของสื่อโทรทัศน์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำหรับเยาวชนไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
17พฤติกรรมการรับฟังข่าวสารความรู้จากสื่อวิทยุกระจายเสียงและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านและผู้นำชุมชนในจังหวัดปัตตานี
18พฤติกรรมการรับฟังรายการประเภทข่าวทางวิทยุกระจายเสียงของประชาชน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ใช้ภาษาสื่อสารในครอบครัวแตกต่างกัน
19พฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุ "ภาษาสื่อสารสัมพันธ์ชายแดนใต้" ของชาวไทยมุสลิมในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
20พฤติกรรมการรับสารจากสื่อโทรทัศน์ของรัฐ (สทท.11) ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
21พัฒนาการข่าวสารสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
22ภาพสะท้อนเหตุการณ์ อุดมการณ์ และวาทกรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชน
23รายการวิทยุ : ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ 2550
24ลักษณะ / รูปแบบของการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และการใช้ภาษาไทยของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
25วิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี : กิจกรรมสื่อภาคประชาชน
26สาร สื่อ สู่สันติ
27สื่อเพื่อสันติภาพ: จริยธรรม การจัดการ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
28อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมลายูในจังหวัดปัตตานี


***  เปิดดูข้อมูลฉบับเต็มคลิกที่ link ชื่อเรื่องค่ะ   ***


ขอบคุณที่มา  :: http://soreda.oas.psu.ac.th/#
ประภัสรา โคตะขุน เรียบเรียง  :: http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/blog-post_4.html

No comments:

Post a Comment