Thursday, 16 February 2017

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การมีส่วนร่วมทางสังคม

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง  การมีส่วนร่วมทางสังคม ทั้งหมด 31 รายการ
1Successful factors of mother funding activity in the southernmost border provinces, Thailand
2กลุ่มพิทักษ์สวัสดิภาพชาวโคกโพธิ์ : พลังชาวบ้านเพื่อสวัสดิการชุมชน
3การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปี พ.ศ.2551 - 2556
4การป้องกันยาเสพติดโดยองค์กรชุมชน : กรณีศึกษาบ้านเจาะกือแย ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
5การพัฒนาทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
6การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
7การมีส่วนร่วมของชาวชนบทในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
8การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานี
9การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
10การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดปัตตานี
11การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของครูสอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดยะลา
12การวิจัยเพื่อสรุปบทเรียน: กระบวนการเตรียมกลุ่มวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี
13ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับ "ข้อเรียกร้อง 7 ข้อของหะยีสุหลง"
14ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
15โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
16โครงการเสริมสร้างศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดในการจัดการความขัดแย้งของชุมชน พื้นที่ภาคใต้
17แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในโครงการหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส
18แนวโน้มการบริการวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555-2564)
19บทบาทของสตรีไทยมุสลิมในหมู่บ้านรูสมิแล
20บทบาทตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดภาคใต้
21บทบาททางสังคมของเศาะหาบียาตในสมัยนบีมูหัมมัด กับการประยุกต์ใช้กับสตรีไทยมุสลิมในสังคม จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
22บทบาทหญิงชายมุสลิมในการจัดการดูซงบ้านจะรังตาดง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
23ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนในจังหวัดนราธิวาส
24ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำสตรีในการพัฒนาชุมชน
25ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
26ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเอง ชายแดนไทย-มาเลเซีย กรมทหารราบที่ 5
27ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28ปัจจัยในการพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานหมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนหน้า ของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส
29พื้นที่นี้ดีจัง บางนรายิ้ม
30วิจัยชาวบ้านในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชุมชนชายแดน
31สภาวะสังคม-เศรษฐกิจ การประมง และความคิดเห็นต่อการจัดการประมงโดยชุมชนของชาวประมงพื้นบ้าน เกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล


***  เปิดดูข้อมูลฉบับเต็มคลิกที่ link ชื่อเรื่องค่ะ   ***

ขอบคุณที่มา  :: http://soreda.oas.psu.ac.th/#

ประภัสรา โคตะขุน เรียบเรียง  ::  http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/blog-post_97.htmlNo comments:

Post a Comment