Sunday, 19 February 2017

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ด้านศาสนา

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ด้านศาสนา

ประวัติศาสนา ทั้งหมด 12 รายการ

1การคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมในการนิติบัญญัติของท่านอุมัรอิบนุ อัลค็อฎฎอบเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ศึกษาภาคปฏิบัติของหลักผลประโยชน์ในกฎหมายอิสลาม
2ตัครีจญ์หะดีษเฉพาะความหมายภาษาไทยในหนังสือคุณค่าของอะมาลของชัยคุลหะดีษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา
3ตำนานหลวงพ่อทวดในภาคใต้ของประเทศไทย
4แนวคิดเชิงซูฟีของกลุ่มดะวะฮฺตับลีฆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
5ปัจจัยที่มีผลต่อสันติสุขในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบ
6พัฒนาการประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรมลายูปัตตานี ตั้งแต่ ค.ศ.1350-1909 และการเข้ามาของศาสนาอิสลามในภูมิภาคปัตตานี
7พุทธนิกายในปัตตานีโบราณ
8วิทยาการสอนของท่านนบีมุฮัมมัด
9ศาสนาพุทธที่ปรากฎในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19: การศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดี
10สถานภาพประวัติศาสตร์อิสลามในหนังสือแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา : ศึกษากรณีประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
11สังคมมุสลิมในราชวงศ์ออตโตมาน (1299-1922)
12อะชาอิเราะฮฺ: ประวัติ แนวคิด และอิทธิพลต่อหลักศรัทธาของมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศาสนากับสังคม ทั้งหมด 44 รายการ

1อิทธิพลของความยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลามและปัจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม ที่มีต่อการติดยาเสพติด
2"อัลวีลายะฮ์อัลคอซ์เซาะฮ์" และหลักการปฏิบัติในสังคมมุสลิมในจังหวัดยะลา กรณีศึกษาเฉพาะอำเภอยะหา
3การคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมในการนิติบัญญัติของท่านอุมัรอิบนุ อัลค็อฎฎอบเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ศึกษาภาคปฏิบัติของหลักผลประโยชน์ในกฎหมายอิสลาม
4การใช้ประโยชน์ของมุสลิมในประเทศไทยจากงบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ตามทัศนะนักกฎหมายอิสลาม
5การดะอฺวะฮฺของคณะกรรมการประจำมัสยิดในการส่งเสริมการเศาะลาฮฺญะมาอะฮฺ : กรณีศึกษาคณะกรรมการประจำมัสยิดในอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
6การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา
7การบริหารจัดการครอบครัวมุสลิมที่มีภรรยาหลายคนในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
8การบริหารจัดการทรัพย์สินริบาในกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาการปฏิบัติของชาวมุสลิมในเทศบาลเมืองนราธิวาส
9การบริหารมัสยิดในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
10การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลามของนักเรียน โรงเรียนตาดีกา ตามทัศนะของผู้ปกครอง ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
11การผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยมุสลิม ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
12การยึดมั่นในหลักการศาสนาของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
13การศึกษาเปรียบเทียบ ประเพณีการแต่งงานกับหลักการแต่งงานตามศาสนาอิสลามของชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
14ความเชื่อเกี่ยวกับความจริงทางวิทยาศาสตร์ของชาวไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
15ความเชื่อของมุสลิมที่มีต่ออัสสิหฺร์ (ไสยศาสตร์) อัลกะฮานะฮฺ(การทำนาย) และอัลอิรอฟะฮฺ (การดูดวง): กรณีศึกษาในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
16ความยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลามของคนไทยมุสลิมชนบท จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
17ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของมัสยิดดารุลนาอีม หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
18คุณลักษณะของผู้นำศาสนาอิสลามที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน และแนวทางการจัดฝึกอบรมผู้นำศาสนาอิสลามเพื่อพัฒนาชุมชน ในจังหวัดปัตตานี
19จริยธรรมในการดำเนินชีวิตของชาวไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
20ซะกาตธุรกิจและการปฏิบัติของสหกรณ์อิสลามในจังหวัดนราธิวาส
21เดือนรอมฎอนกับการต่อสู้ระบบบริโภคนิยม
22ตัครีจญ์ตัวบทหะดีษในหนังสือบุฆยะฮฺ อัฏฏุลลาบ เล่มที่ 1 ของชัยคฺดาวูด เบ็น อับดุลลอฮฺ อัลฟะฏอนีย์
23ตัครีจญ์หะดีษเฉพาะความหมายภาษาไทยในหนังสือคุณค่าของอะมาลของชัยคุลหะดีษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา
24ตำนานหลวงพ่อทวดในภาคใต้ของประเทศไทย
25ทัศนคติการบริจาคโลหิตของมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
26ทัศนคติอุลามาอ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อแนวคิดสะลัฟและคอลัฟ เกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ
27ธนาคารอิสลาม
28แนวทางของศาสนาอิสลามเกี่ยวกับความตายและการปฏิบัติต่อคนไข้ในมรณวิถี
29บทบาทการศึกษาอิสลามในการเผยแผ่ความเข้าใจอิสลาม: ศึกษากรณีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา
30บทบาทของมัสยิดในจังหวัดปัตตานีในการเผยแผ่อิสลามและความรู้ กรณีศึกษาที่มัสยิดอิบาดุรรอฮฺมาน ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
31บทบาททางสังคมของเศาะหาบียาตในสมัยนบีมูหัมมัด กับการประยุกต์ใช้กับสตรีไทยมุสลิมในสังคม จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
32บทบาทมัสยิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
33ปัจจัยที่มีผลต่อสันติสุขในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบ
34พัฒนาการสถานศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2549
35มนุษย์ในอิสลาม : ศึกษาวิเคราะห์ปฐมกำเนิดของมนุษย์
36วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตตามวิถีชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
37วิถีชีวิตมุสลิมกับการจัดการศึกษาของชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นัจมุดดีน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
38วิถีปอซอชายแดนใต้
39วิธีการดะอฺวะฮฺของมูลนิธิสันติชนแก่มุอัลลัฟ
40ศาสนาอิสลามกับการพัฒนาการศึกษา: แนวความคิดของมุหัมมัดอับดุฮ (1849 – 1905)
41สภาพ ปัญหา และแนวทางการปลูกฝัง อัคลากฺ แก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
42สังคมกรณ์ทางการเมืองของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล
43อะชาอิเราะฮฺ: ประวัติ แนวคิด และอิทธิพลต่อหลักศรัทธาของมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้
44อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดยะลาผู้นำทางศาสนา ทั้งหมด 14 รายการ

1การคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมในการนิติบัญญัติของท่านอุมัรอิบนุ อัลค็อฎฎอบเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ศึกษาภาคปฏิบัติของหลักผลประโยชน์ในกฎหมายอิสลาม
2การดะอฺวะฮฺของคณะกรรมการประจำมัสยิดในการส่งเสริมการเศาะลาฮฺญะมาอะฮฺ : กรณีศึกษาคณะกรรมการประจำมัสยิดในอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
3คุณลักษณะของข้าราชการที่พึงประสงค์ในทัศนะของผู้นำศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา
4คุณลักษณะของผู้นำศาสนาอิสลามที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน และแนวทางการจัดฝึกอบรมผู้นำศาสนาอิสลามเพื่อพัฒนาชุมชน ในจังหวัดปัตตานี
5ตัครีจญ์ตัวบทหะดีษในหนังสือบุฆยะฮฺ อัฏฏุลลาบ เล่มที่ 1 ของชัยคฺดาวูด เบ็น อับดุลลอฮฺ อัลฟะฏอนีย์
6ตำนานหลวงพ่อทวดในภาคใต้ของประเทศไทย
7แนะนำสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
8บทบาทด้านการศึกษาและการเมืองของชัยคฺวันอะหมัด อัล-ฟะฎอนีย์ (พ.ศ. 2399-2451)
9บทบาทด้านเศรษฐกิจของนบีมุฮัมมัด
10บทบาททางสังคมของเศาะหาบียาตในสมัยนบีมูหัมมัด กับการประยุกต์ใช้กับสตรีไทยมุสลิมในสังคม จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
11บทบาทมัสยิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
12ปัจจัยที่มีผลต่อสันติสุขในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบ
13สรุปรายงานการวิจัยประเมินผลเรื่อง การประเมินโครงการสัมมนาผู้นำศาสนาและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดสตูล
14สายรายงานกับการยอมรับหะดีษในฐานะเป็นคำสอนของอิสลาม
***  เปิดดูข้อมูลฉบับเต็มคลิกที่ link ชื่อเรื่องค่ะ   ***ขอบคุณที่มา  :: http://soreda.oas.psu.ac.th/#
ประภัสรา โคตะขุน เรียบเรียง  :: http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/blog-post_53.html

No comments:

Post a Comment