Sunday, 19 February 2017

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ด้านกฎหมาย

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ด้านกฎหมาย


กฎหมายและการบังคับใช้ ทั้งหมด 2 รายการ

1การศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงและผลการสำรวจความเห็นของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐต่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอำเภอของจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
2โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในโครงการนำร่อง (ต่อเนื่อง) รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบและขยายสู่ชุมชนใหม่ พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตำบลปะลุกาสาเมาะ ปะนาเระ กรงปินัง จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี
กฎหมายอิสลาม ทั้งหมด 10 รายการ

1"อัลวีลายะฮ์อัลคอซ์เซาะฮ์" และหลักการปฏิบัติในสังคมมุสลิมในจังหวัดยะลา กรณีศึกษาเฉพาะอำเภอยะหา
2การได้มา บทบาท และหน้าที่ของผู้ทำหน้าที่เป็นวะลีย์อามม์ของชาวมุสลิมในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีจังหวัดปัตตานีและสงขลา
3ความผิดฐานข่มขืมกระทำชำเรา ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอาญาอิสลามกับประมวลกฎหมายอาญาไทย
4ธนาคารอิสลาม
5รูปแบบการศึกษากฎหมายอิสลามของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6ศึกษาการซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาสหกรณ์อิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
7ศึกษาเปรียบเทียบมะฮัรในกฎหมายอิสลามตามทัศนะมัซฮับทั้งสี่
8สิทธิการชุมนุมในกฎหมายอิสลาม
9สิทธิของภริยาในการหย่าและสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี
10สิทธิและหน้าที่ของภริยาตามกฎหมายอิสลาม : ศึกษากรณีการปฏิบัติในจังหวัดปัตตานี

***  เปิดดูข้อมูลฉบับเต็มคลิกที่ link ชื่อเรื่องค่ะ   ***ขอบคุณที่มา  :: http://soreda.oas.psu.ac.th/#
ประภัสรา โคตะขุน เรียบเรียง  :: http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/blog-post_40.html


No comments:

Post a Comment