Thursday, 16 February 2017

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ทางเศรษฐกิจ

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ทางเศรษฐกิจ ทั้งหมด 6 รายการ
1การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษากองทุนช่วยเหลือผู้เสียชีวิต ชุมชนเมาะสือแม อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
2โครงการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม จิตวิทยา เศรษฐกิจ และความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้
3โครงการเศรษฐกิจท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา: ศึกษาเฉพาะกรณีข้าวและยางพาราตั้งแต่ พ.ศ.2539-2539
4บทบาทของมัสยิดในจังหวัดปัตตานีในการเผยแผ่อิสลามและความรู้ กรณีศึกษาที่มัสยิดอิบาดุรรอฮฺมาน ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
5ผลกระทบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
6เศรษฐกิจของภาคครัวเรือนจังหวัดปัตตานีภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
***  เปิดดูข้อมูลฉบับเต็มคลิกที่ link ชื่อเรื่องค่ะ   ***
ขอบคุณที่มา  :: http://soreda.oas.psu.ac.th/#

ประภัสรา โคตะขุน เรียบเรียง  :: http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/blog-post_9.html


No comments:

Post a Comment