Thursday, 16 February 2017

วิจัยเกี่ยวกับเรื่องนโยบายและการพัฒนา

วิจัยเกี่ยวกับเรื่องนโยบายและการพัฒนา  ทั้งหมด 59 รายการ


1การค้าชายแดนไทย - มาเลเซีย
2บทบาทการใช้การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท ในจังหวัดปัตตานี
3ผลการดำเนินงานตามแผนของชุมชน อบต. ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT)
4Evaluation of an Experimental Chief Executive Officer (CEO) Governor Program : A Case Study of Narathiwat and Pattani
5กองทุนพัฒนาหมู่บ้านการศึกษาเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม
6การกระจายรายได้ระหว่างภาคเศรษฐกิจของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
7การใช้สถิติชี้ประเด็นหญิงชายในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
8การประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ของชาวไทยมุสลิมไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
9การประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการศึกษา เพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท จังหวัดปัตตานี
10การประเมินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
11การประเมินโครงการอาชีวศึกษาพัฒนาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ใน 4 จังหวัดภาคใต้
12การประสานสารนิเทศร่วมกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในชนบท : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลและสถานีอนามัย ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
13การป้องกันยาเสพติดโดยองค์กรชุมชน : กรณีศึกษาบ้านเจาะกือแย ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
14การพัฒนาทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
15การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษากองทุนช่วยเหลือผู้เสียชีวิต ชุมชนเมาะสือแม อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
16การพัฒนาฝีมือแรงงานในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT)
17การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
18การวิจัยประเมินผลโครงการทักษิณพัฒนากับการส่งเสริมความเข้าใจอันดี ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
19การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำโก-ลก ตอนที่ 1 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครัวเรือน
20การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำโก-ลก ตอนที่ 4 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน : ศึกษาจากผู้นำชุมชน
21การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำโก-ลค ตอนที่ 2 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มบุคคลในชุมชน
22การศึกษาพื้นที่และชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จังหวัดยะลา : ผนวกแผนพัฒนาการเกษตร 5 ปี (2540-2544)
23การศึกษายุทธศาสตร์การจัดการสังคมสมบูรณ์แบบ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
24การศึกษาลักษณะการยอมรับวิทยาการสมัยใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
25การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งผลิตอาหารฮาลาล ในพื้นที่โครงการ 3 เหลี่ยมเศรษฐกิจ
26ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อความหวังใหม่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
27ความยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลามของคนไทยมุสลิมชนบท จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
28คุณลักษณะของเกษตรตำบลที่ส่งผลต่อการนำแผนการผลิตของเกษตรกร มาจัดทำแผนพัฒนาตำบลในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
29คุณลักษณะของแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
30โครงการวิจัยประเมินผลโครงการทักษิณพัฒนา ปี 2544
31โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนชนบท จังหวัดชายแดนภาคใต้
32โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
33โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
34โครงการเสริมสร้างศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดในการจัดการความขัดแย้งของชุมชน พื้นที่ภาคใต้
35ธุรกิจท่องเที่ยวชายแดนไทย - มาเลเซีย
36แนวคิดการพัฒนาชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : มุมมองจากแกนนำชุมชน
37แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
38แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในโครงการหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส
39แนวโน้มการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด ในศวรรษหน้า (2557-2566)
40แนวโน้มคุณภาพชีวิตของประชากรจังหวัดปัตตานี ใน 10 ปีข้างหน้า ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ 6 กระทรวงหลัก
41บทบาทของการบริโภคอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลต่อรูปแบบการบริโภคอาหาร ของชาวไทยมุสลิมกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
42บทบาทของเกษตรตำบลและพัฒนากรตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
43บทบาทของอาสาพัฒนาชุมนุมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
44บทบาทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
45ประเมินผลโครงการทักษิณพัฒนา ปี 2543
46ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการส่งเสริมปลูกยางพาราไปปฏิบัติจังหวัดชัยภูมิ
47ปัจจัยในการพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานหมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนหน้า ของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส
48ผลกระทบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
49พลวัตทางสังคมกับปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
50ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการของพนักงานสำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี
51รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเอง ชายแดนไทย-มาเลเซีย
52รายงานการวิจัยรูปแบบงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
53รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างในความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
54รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดยะลา
55รูปแบบงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
56ลักษณะ / รูปแบบของการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และการใช้ภาษาไทยของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
57สารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดปัตตานี
58องค์ประกอบของน้ำนมแพะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
59องค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ พอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้***  เปิดดูข้อมูลฉบับเต็มคลิกที่ link ชื่อเรื่องค่ะ   ***ขอบคุณที่มา  :: http://soreda.oas.psu.ac.th/#
ประภัสรา โคตะขุน เรียบเรียง  :: http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/blog-post_21.htmlNo comments:

Post a Comment