Friday, 17 February 2017

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง วิถีชีวิตและประเพณี ทั้งหมด 51 รายการ

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง วิถีชีวิตและประเพณี ทั้งหมด 51 รายการ

1Multicultural Education for Thailand
2Unity and Diversity in the Muslim World
3กรงเจ๊ะอาแม ใคร ๆ ก็อยากได้
4กะเทาะสนิมกริช : แลวิถีชีวิตชาวใต้ตอนล่าง
5กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานปักษ์ใต้
6การแข่งขันไก่เสียงที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
7การจัดการมรดกตามหลักกฎหมายอิสลามของมุสลิมในจังหวัดสตูล
8การบริหารจัดการครอบครัวมุสลิมที่มีภรรยาหลายคนในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
9การเปลี่ยนแปลงวิถีของชาวไทยพุทธ หลังเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ.2547- พ.ศ.2554 ศึกษากรณี หมู่ 4 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
10การผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยมุสลิม ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
11การรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานี
12การศึกษาเปรียบเทียบ ประเพณีการแต่งงานกับหลักการแต่งงานตามศาสนาอิสลามของชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
13การศึกษาเปรียบเทียบจริยธรรมของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูต่างกันในจังหวัดปัตตานี
14การศึกษาลักษณะการยอมรับวิทยาการสมัยใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
15การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิม เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
16กิจกรรมทางวัฒนธรรมสะดุด ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
17กีฬาพื้นเมืองภาคใต้
18ความเครียดและแนวทางเยียวยาความเครียดของประชาชนในพื้นที่ก่อความไม่สงบ
19ความเชื่อเกี่ยวกับความจริงทางวิทยาศาสตร์ของชาวไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
20ความยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลามของคนไทยมุสลิมชนบท จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
21จริยธรรมในการดำเนินชีวิตของชาวไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
22โดดเดี่ยวบนปลายตาล ลมหายใจของอาชีพขึ้นตาลโตนดที่บ้านภูมีน้ำพุ่ง ปัตตานี
23ทัศนคติต่อการคุมกำเนิดของสตรีมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
24เที่ยวตลาดรูฯ
25บทบาทและหน้าที่ของครอบครัวมุสลิมในชุมชนบ้านคลอง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
26ประเพณีลาซัง-แต่งงานโต๊ะชุมพุก ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
27ประเพณีลาซัง-โต๊ะชุมพุก
28ประสบการณ์จากการประกวดดิเกร์ฮูลู
29ปัญจักสีลัต
30ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรณี: การอพยพย้ายถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางแก้ไข
31ผ้ามือสอง สะท้อนวิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองปัตตานี
32พฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้ามือสองของเยาวชนมุสลิม : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลาม จังหวัดปัตตานี
33พัฒนาการการทำนาเกลือและการค้าเกลือที่ปัตตานี
34ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
35ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของชาวมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย
36ลุงมะ นักปั่นสามล้อพ่วงแห่งปัตตานี
37วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตตามวิถีชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
38วัดทรายขาว : ลาก (ชัก) พระเดือนห้า สรงน้ำพ่อท่านสีแก้ว
39วิจัยชาวบ้านในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชุมชนชายแดน
40วิถีความเชื่อเทพเจ้าลิ้มกอเหนี่ยว
41วิถีปอซอชายแดนใต้
42วิถีและพลังของลิเกฮูลูในจังหวัดปัตตานี
43สังคมกรณ์ทางการเมืองของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล
44เสี้ยวหนึ่งของภาพชีวิตและความเคลื่อนไหวในชุมชนทรายขาว
45แหลงใต้ (21)
46แหลงใต้ (22)
47แหลงใต้ (23)
48อะซาน เสียงเพรียกแห่งสันติยามรุ่งอรุณ
49อาหารพื้นบ้านไทยมุสลิม
50อาหารพื้นเมืองปัตตานี
51อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมลายูในจังหวัดปัตตานี


***  เปิดดูข้อมูลฉบับเต็มคลิกที่ link ชื่อเรื่องค่ะ   ***

ขอบคุณที่มา  :: http://soreda.oas.psu.ac.th/#
ประภัสรา โคตะขุน เรียบเรียง  ::  http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/51.html

No comments:

Post a Comment