Sunday, 19 February 2017

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ด้านสุขภาพอนามัย

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ด้านสุขภาพอนามัยอาหารและการบริโภค ทั้งหมด 15 รายการ

1กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานปักษ์ใต้
2การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบางชนิดจากอ่าวปัตตานี : บูดู
3การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเขตจังหวัดปัตตานี
4คุณค่าทางโภชนาการของอาหารท้องถิ่นมุสลิมใน จ.ปัตตานี
5บทบาทของการบริโภคอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลต่อรูปแบบการบริโภคอาหาร ของชาวไทยมุสลิมกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
6ปรับปรุงพฤติกรรมการกินของประชากรเป้าหมายในภาคใต้ของประเทศไทย
7พฤติกรรมการกินของประชาชนภาคใต้ของประเทศไทย
8พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
9พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
10รูปแบบการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
11รูปแบบการให้อาหารเสริมและภาวะโภชนาการของทารก อายุ 6-12 เดือน ในจังหวัดปัตตานี
12ศึกษาการทำผลิตภัณฑ์บูดูและวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์บูดู
13สุขลักษณะในการผลิต ข้อมูลการผลิตและคุณภาพของข้าวเกรียบปลาที่มีการผลิตในจังหวัดปัตตานี
14อาหารพื้นบ้านไทยมุสลิม
15อาหารพื้นเมืองปัตตานีสุขอนามัยชุมชน ทั้งหมด 45 รายการ


1การศึกษาแบบการสนทนากลุ่มเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิม
2ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ของผู้นำศาสนาอิสลามในชุมชนจังหวัดปัตตานี
3A Study of Mental Health of Warrant Officer in Areas of Unrest in Three Southernmost Provinces of Thailand
4Carcinoma of the Esophagus in the Muslims of Southern Thailand : Epidemeiology
5Genetic and environmental interactions on oral cancer in Southern
6Modelling the Incidence of Fever-Symptomatic Diseases in Subdistricts of Yala Province
7Prevalence and Risk Factors of Chronic Kidney Disease among Gout Patients in Nongjik Hospital, Pattani Province
8Relation of Water Comsumption Characteristics and Larval Distribution of Dengue Vectors to Transmission of Dengue Haemorrhagic Fever in Villages in Pattani Province
9Twins Born in Pattani Hospital: 1996-2005
10Working Practices of Dental Nurses in the Three Southernmost Provinces of Thailand
11กลยุทธ์บนเว็บเพื่อการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่นกับประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
12การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ : กรณีศึกษาสตรีไทยมุสลิมในภาคใต้
13การดูแลตนเองด้านจิตใจของข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้: กรณีศึกษาอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
14การปฏิบัติของพยาบาลเพื่อช่วยเหลือบุคคลในช่วงวิกฤตการณ์ทางอารมณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
15การรับรู้ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานีอนามัย ตำบลปะกาฮะรังของสตรีในตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
16การสร้างเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน : กรณีศึกษาตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
17การสำรวจความรู้ ความคิดเห็น และพฤติกรรม ด้านอนามัยแม่และเด็ก กับการเว้นช่วงระยะการมีบุตรในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
18การหารูปแบบสื่อที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคธาตุเหล็กของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
19ความเครียดและการจัดการความเครียดของวัยรุ่นในสถานศึกษาต่อสถานการณ์ความไม่สงบ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
20ความเครียดและการเผชิญความเครียดของหญิงม่ายที่สามีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาหญิงม่ายที่อยู่ในศูนย์รอตันบาตู จังหวัดนราธิวาส
21ความเชื่อด้านสุขภาพกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
22ความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการด้านการออกกำลังกายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
23ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาวะกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
24ความสามารถของพยาบาลในการช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสงขลา
25ประสบการณ์อารมณ์ซึมเศร้าและการจัดการอารมณ์ซึมเศร้าของครูในสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้
26ปรับปรุงพฤติกรรมการกินของประชากรเป้าหมายในภาคใต้ของประเทศไทย
27ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการการคลอดกับผดุงครรภ์โบราณของมารดาไทยมุสลิม : กรณีศึกษา ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
28ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อบัตรประกันสุขภาพของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
29ปัจจัยที่มีผลต่อการรับบริการคุมกำเนิดของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดยะลา
30ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการทำคลอดแบบพื้นบ้าน และแบบสมัยใหม่ ของมารดาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
31ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
32ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมารดาในการพาบุตรไปรับภูมิคุ้มกันโรคในจังหวัดปัตตานี
33ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลี้ยงทารกด้วยปลาเป็นอาหารเสริมในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
34ปัจจัยภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
35ปัญหาจิตใจและการดูแลตนเองด้านจิตใจในผู้ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้ : กรณีศึกษา อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
36พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่มารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐในเขตจังหวัดภาคใต้
37พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1
38พฤติกรรมการรักษาพยาบาลเด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีครอบครัวไทยพุทธและมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี
39ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของชาวมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย
40รายงานการปฏิบัติงานตามโครงการสุขภาพมารดาและเด็กในชุมชนรอบอ่าวปัตตานีประจำปี 2540
41รายงานการวิจัย พฤติกรรมการเลี้ยงดูทารก 0-1 ปี ของชาวไทยมุสลิม เขตชายแดนภาคใต้
42วิถีชีวิตการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
43ศึกษาความต้องการและความสนใจด้านนันทนาการของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
44สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดปัตตานี
45สิ่งรบกวนครอบครัว ระดับการตอบสนองต่อสิ่งรบกวนครอบครัว และภาวะสุขภาพครอบครัวที่เผชิญสถานการณ์ความไม่สงบจากการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

หน่วยงานบริการสาธารณสุข
 ทั้งหมด 18 รายการ

1แบบจำลองศูนย์สื่อสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2Prevalence and Risk Factors of Chronic Kidney Disease among Gout Patients in Nongjik Hospital, Pattani Province
3Statistical modeling of medical and public health data: length of stay of patients dying in hospitals and terorism violence in southern Thailand
4Statistical modeling of medical and public health data: Length of stay of patients dying in hospitals and terrorism violence in southern Thailand
5Twins Born in Pattani Hospital: 1996-2005
6Working Practices of Dental Nurses in the Three Southernmost Provinces of Thailand
7การปฏิบัติของพยาบาลเพื่อช่วยเหลือบุคคลในช่วงวิกฤตการณ์ทางอารมณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
8การประเมินความเครียดและการเผชิญความเครียดของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจากสถานการณ์ไม่สงบในภาคใต้ : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
9การประเมินโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยเน้นการสอนจริยธรรมศาสนาอิสลาม : ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์ดารุลอีมาน ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
10การยอมรับในการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของผู้บริหารทางการแพทย์และสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนใต้
11การรับรู้ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานีอนามัย ตำบลปะกาฮะรังของสตรีในตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
12การเสริมสร้างพลังอำนาจแก่พยาบาลประจำการโดยหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างสถานการณ์ความไม่สงบ: ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ
13การเสริมสร้างพลังอำนาจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ระหว่างเผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
14การหารูปแบบสื่อที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคธาตุเหล็กของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
15ความสามารถของพยาบาลในการช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสงขลา
16ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
17ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสถานีอนามัย ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
18สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้: การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ***  เปิดดูข้อมูลฉบับเต็มคลิกที่ link ชื่อเรื่องค่ะ   ***ขอบคุณที่มา  :: http://soreda.oas.psu.ac.th/#
ประภัสรา โคตะขุน เรียบเรียง  ::  http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/blog-post_19.htmlNo comments:

Post a Comment