Friday, 17 February 2017

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง จิตรกรรม หัตถกรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุ ศิลปะการแสดง

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง จิตรกรรม หัตถกรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุ ศิลปะการแสดงจิตรกรรม ทั้งหมด 9 รายการ


1การศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งนำมาสู่การประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดปิบผลิวัน ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
3การสำรวจจิตรกรรมไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
4จิตรกรรมฝาผนังวัดไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : การศึกษาในด้านอิทธิพลร่วม
5ดอกไม้บานที่กรือเซะ
6ภาพจิตรกรรมไทยในศาลาวัดพลานุภาพ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
7ภาพสะท้อนตัวตนของ "ศิลปินมลายู" ผ่านผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย
8เรือกอและในรูฯ
9ลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและในจังหวัดปัตตานีหัตถกรรม ทั้งหมด 10 รายการ

1"หม้อ" ที่กูบังบาเดาะ
2กรงเจ๊ะอาแม ใคร ๆ ก็อยากได้
3การทดลองทอผ้าจวนตานีด้วยเส้นใยฝ้าย และใยสังเคราะห์
4การศึกษาเครื่องมือประมงพื้นบ้านในอ่าวพังงาและอ่าวกระบี่
5กาแลบือซาร์ : ศูนย์กลางการค้าสำคัญก่อนการสร้างเมืองกรือเซะ
6เจ๊ะแว เต๊ะลูกา ช่างทำกริชคนสุดท้ายของเมืองปัตตานี
7ช่างกริชคนสุดท้ายของประเทศ
8ฝึกครูเก็บข้อมูลภาคสนามพบช่างทำกรงนกราคาแสน
9สายบุรีบาติก
10หัตถกรรมพื้นบ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์กระจูดสถาปัตยกรรม ทั้งหมด 6 รายการ

1บ้านริมทางถนนหนองจิก
2ปิตูกรือแบ : ซุ้มประตูที่นำเข้าสู่กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิม
3วัง 7 หัวเมือง (ปัตตานี)
4ศาลาในจังหวัดปัตตานี
5สถาปัตยกรรมทางศาสนาของชุมชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
6สถาปัตยกรรมวังเจ้าเมือง บริเวณ 7 หัวเมืองของปัตตานีวรรณกรรม ทั้งหมด 5 รายการ

1การวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี
2การวิเคราะห์เรื่องสั้นสะท้อนปัญหาไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
3การศึกษาหลักฐานประวัติศาสตร์ประเภทตำนานพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย
4ดิเกร์ฮูลู : ฤาจะบูมตามสื่อโฆษณา
5นิราศปัตตานี


โบราณสถานและโบราณวัตถุ ทั้งหมด 9 รายการ

1การศึกษาตำแหน่งที่ตั้งเมืองโบราณปัตตานีจากภาพถ่ายทางอากาศและการสำรวจทางธรณีสัณฐาน
2การใช้เทคนิควิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาภาชนะดินเผา โบราณจากแหล่งเตาเผาบ้านดี จังหวัดปัตตานี
3การศึกษาเตาเผาโบราณชุมชนปะโอด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์
4การศึกษาบริเวณแหล่งเตาเผาเครื่องถ้วยโบราณ ในจังหวัดปัตตานี
5การศึกษาโบราณวัตถุก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ที่พบในปัตตานี
6การสำรวจโบราณสถานเบื้องต้นเมืองปัตตานี : ศึกษาเฉพาะกรณี วังจะบังติกอ
7การหาอายุโบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผาโดยวิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์บริเวณเมืองโบราณยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
8กำนันเจ๊ะปอ ลอดิง บุคคลดีเด่นในการอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2534
9พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดมุจลินทวาปีวิหาร การจัดการท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันศิลปะการแสดง ทั้งหมด 8 รายการ

1การแสดงอัตลักษณ์พันทางของกลุ่มข้าวยำการละครในสังคมพหุปัตตานี
2กีฬาพื้นเมืองภาคใต้
3โนราโรงครูคณะเฉลิมประพา จังหวัดปัตตานี
4ปัญจักสีลัต
5มะโย่งในสถานการณ์ที่กำลังจะดับสูญ
6วิถีและพลังของลิเกฮูลูในจังหวัดปัตตานี
7ศิลปินถิ่นใต้ : ขาเดร์ แวเด็ง
8อานาชีด เสียงขับขานแห่งสันติภาพ


***  เปิดดูข้อมูลฉบับเต็มคลิกที่ link ชื่อเรื่องค่ะ   ***


ขอบคุณที่มา  :: http://soreda.oas.psu.ac.th/#
ประภัสรา โคตะขุน เรียบเรียง  :: http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/blog-post_17.html


No comments:

Post a Comment