Saturday, 18 February 2017

การจัดการเรียนรู้ ตามแนวสะเต็มศึกษา สําหรับครูระดับประถมศึกษา


การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวสะเต็มศึกษา สําหรับครูระดับประถมศึกษา 
http://ils.swu.ac.th:8991/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/R38NUBGJYTGS7IBDRKY33P765EKGSG.pdf

ขอบคุณที่มา  ::   สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประภัสรา โคตะขุน เรียบเรียง  :: http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/blog-post_2.html

No comments:

Post a Comment