Sunday, 19 February 2017

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง อาหารฮาลาล

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง อาหารฮาลาล ทั้งหมด 23 รายการ
1Determination of iron availability from Halal foods
2กฎหมายอาหารฮาลาล 
3กระบวนการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี
4กลยุทธ์การส่งออกอาหารฮาลาลจากประเทศไทยสู่ตลาดโลก 
5การตัดสินใจส่งออกของผู้ผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารฮาลาลในประเทศไทย
6การพัฒนามาตรฐานด้านโภชนาการของอาหารฮาลาล : การสร้างสูตรอาหารพื้นฐานของอาหารฮาลาล
7การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานี
8การวิเคราะห์ความสามารถในแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของประเทศไทย : กรณีศึกษาอาหารทะเลแปรรูป
9การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของการตรวจหาการปนเปื้อนดีเอ็นเอหมูในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลโดยเทคนิค PCR
10การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งผลิตอาหารฮาลาล ในพื้นที่โครงการ 3 เหลี่ยมเศรษฐกิจ
11คุณค่าทางโภชนาการของอาหารท้องถิ่นมุสลิมใน จ.ปัตตานี
12โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานฉบับสมบูรณ์
13โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
14แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานฮาลาลของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาลในประเทศไทย 
15แนวโน้มความต้องการของตลาดสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูป ประเภทอาหารฮาลาลในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
16แนวโน้มและปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกอาหารฮาลาลของไทยไปกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง : กรณีศึกษาอาหารทะเลกระป๋อง
17บทบาทของการบริโภคอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลต่อรูปแบบการบริโภคอาหาร ของชาวไทยมุสลิมกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
18ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของชาวจังหวัดปัตตานี ต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล กรณีศึกษาอำเภอสายบุรี และอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
19พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
20รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออกของประเทศไทย
21ลู่ทางการค้าไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง : ศึกษากรณีการส่งออกอาหารฮาลาล 
22อาหารพื้นบ้านไทยมุสลิม
23อาหารพื้นเมืองปัตตานี
***  เปิดดูข้อมูลฉบับเต็มคลิกที่ link ชื่อเรื่องค่ะ   ***ขอบคุณที่มา  :: http://soreda.oas.psu.ac.th/#
ประภัสรา โคตะขุน เรียบเรียง  :: http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/blog-post_90.html

No comments:

Post a Comment