Sunday, 19 February 2017

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ยางพารา

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ยางพารา ทั้งหมด 107 รายการ
1การเชื่อมโยงความเจริญระหว่างระบบเกษตรกรรมและระบบอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
2การตรวจสอบรอยแตกของเปลือกยางพาราด้วยวิธีหาเส้นขอบเขตและคัดแยกด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ
3การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนระหว่างการปลูกยางพารา และการปลูกข้าว ในอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
4การวิเคราะห์ฟังก์ชั่นการผลิตยางพาราของเกษตรกรที่ได้รับ เงินกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
5Production of biodiesel from rubber seed oil and engine performance tests
6การควบคุมโรคเส้นดำของยางพาราโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
7การคัดแยกต้นกล้ายางพาราโดยวิธีการประมวลผลภาพ
8การค้าไทย-จีน หลังจีนเข้า WTO กรณีศึกษา : สินค้ายางพารา
9การใช้น้ำยางพารามาปรับปรุงสมบัติด้านกำลังและการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของคอนกรีตมวลเบาและคอนกรีตบล็อก เพื่อพัฒนางานวัสดุก่อสร้างและหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
10การตรวจสอบรอยแตกของเปลือกยางพาราด้วยวิธีหาเส้นขอบเขตและคัดแยกด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ
11การทดสอบคุณภาพรอยต่อจากการเพลาะไม้ยางพาราแบบต่อชนด้วยกาววิทยาศาสตร์
12การบริหารการสั่งซื้อน้ำยางพาราในการผลิตถุงมือแพทย์
13การประเมินผลทางการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมยางพารา 
14การปลูกพืชร่วมแบบผสมผสานเพื่อการเสริมรายได้ และการมีกิจกรรมอื่นๆ ในช่วงว่างงานระหว่างที่ต้นยางพารายังไม่ให้ผลผลิตในช่วงฤดูฝน
15การปลูกพืชร่วมแบบผสมผสานเพื่อการเสริมรายได้ และการมีกิจกรรมอื่นๆในช่วงว่างงานระหว่างที่ต้นยางพารายังไม่ให้ผลผลิตในช่วงฤดูฝน
16การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคหมักร่วมกับสาหร่ายหางกระรอกเพื่อใช้เป็นพลังงานเสริมในการอบลดความชื้นแผ่นยางพาราดิบ
17การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดยางพาราโดยใช้การกระตุ้นด้วยไอน้ำ : รายงานการวิจัย
18การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดยางพารา
19การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราโดยเครื่องปฎิกรณ์แบบไม่ใช้พลังงานความร้อน
20การผลิตและการส่งออกยางพาราในประเทศไทย
21การพยากรณ์ปริมาณน้ำยางพาราโดยใช้แบบจำลองถดถอยด้วยตัวเองกับข้อมูลป้อนเข้าภายนอกไม่เชิงเส้น
22การพัฒนาการผลิตและการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
23การพัฒนาความรู้และทักษะการกรีดยางพาราของเกษตรกรอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
24การพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดยางพารา
25การพัฒนาชุดคอมพิวเตอร์ฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เข็มกลัดดอกกุหลาบจากใบยางพารา
26การพัฒนาชุดทดสอบคุณภาพของน้ำยางพารา
27การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ยางพาราในจังหวัดเลย กรณี ศึกษา บ้านเจริญสุข ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
28การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริการตลาดกลางยางแผ่นดิบสำหรับตลาดกลางยางพารา
29การพัฒนารูปแบบการเพิ่มผลผลิตยางพาราในตำบลชัยพร อำเภอ บึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
30การพัฒนาสการพัฒนาสารเคลือบผิวผสมน้ำยางพาราเพื่อใช้กับกระดาษลูกฟูกที่ผ่านการพิมพ์ารเคลือบผิวผสมน้ำยางพาราเพื่อใช้กับกระดาษลูกฟูกที่ผ่านการพิมพ์
31การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปในจังหวัดสงขลา
32การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา
33การรวมกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายยางพาราในเขตตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
34การระบาดของโรคของยางพารา
35การลงทุนระหว่างประเทศ : การขอสัมปทานปลูกยางพาราใน สปป.ลาว
36การลดค่าใช้จ่ายในการฝึกทำแบบหล่อซิลิโคนด้วยยางพารา
37การลดอาการเจ็บปวดบริเวณหลังส่วนล่างของเกษตรกรผู้กรีดยางพาราในขั้นตอนการกรีดยาง ในตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
38การวิเคราะห์การผลิตยางพารากรณีศึกษา : โครงการนำร่อง อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
39การวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
40การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การผลิตและการส่งออกยางพาราของไทย
41การวิเคราะห์โซ่อุปทานยางพาราของการสร้างมูลค่าเพิ่ม
42การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
43การวิเคราะห์ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราในเขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
44การวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลการดำเนินงานของตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี
45การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนระหว่างการปลูกยางพาราและไม้สักในจังหวัดเลย
46การวิเคราะห์ราคายางพาราของประเทศไทยภายใต้วิกฤตการณ์น้ำมันโลก
47การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกยางพาราธรรมชาติของไทยไปรัสเซีย
48การวิเคราะห์หาความต้องการทางทักษะของหัวหน้างานในสายการผลิตอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
49การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยในการอบไม้ยางพาราเพื่อลดความชื้นในเนื้อไม้ที่เหมาะสม
50การศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของยางพาราเพื่อการส่งออกไปจีน
51การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานยางพาราของอุตสาหกรรมยางยานพาหนะ
52การศึกษาการดำเนินงานและกลยุทธิ์ด้านการผลิต ด้านการตลาดของกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราบ้านหูแร่ หมู่ที่3 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
53การศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนโครงการ โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา : กรณีศึกษา บริษัท ยูเนื่ยนเกรทวู๊ด จำกัด
54การศึกษาความเป็นไปได้ใน การจัดตั้งโรงงานผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยางพารา
55การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สารเพิ่มสภาพพลาสติกที่ทำจากน้ำมันเมล็ดยางพาราสำหรับพีวีซี
56การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในการผลิตเครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ยางพารา
57การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรยางพารา จังหวัดพิษณุโลก
58การศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดยางพาราในจังหวัดมุกดาหาร
59การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณกรดไขมันอิสระของเมล็ดยางพารา
60การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งยางพาราโดยอาศัยความร้อนจากตัวรับรังสีและจากแหล่งอื่น
61การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิควิธีการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาราคายางพาราด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม สมการถดถอยแบบโพลิโนเมียล และซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชัน
62การศึกษาผลกระทบด้านกำลังอัดของอิฐบล๊อคผสมเถ้าไม้ยางพารา
63การศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อปุ๋ยของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในจังหวัดสกลนคร
64การศึกษาระบบขนส่งชายฝั่งเพื่อการแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกในประเทศไทย กรณีศึกษาการขนส่งยางพารา
65การศึกษาศักยภาพของเถ้าขี้เลื่อยไม้ยางพาราใช้ในงานคอนกรีต
66การศึกษาสถานะภาพการใช้งานการผลิตและประสิทธิภาพของมีดกรีดยางพาราที่จำหน่ายภายในประเทศ
67การศึกษาสภาพการดำเนินงานของโรงงานผลิตยางพาราชนิดแผ่นที่มีของเสียเกินกว่า 15% และต่ำกว่า 1%
68การศึกษาสภาพทั่วไปของการปลูกยางพาราในจังหวัดพิษณุโลก
69การสร้างกลยุทธ์พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายยางพาราของเกษตรกร ตำบลโคกก่อง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
70การหาขนาดเพื่อกำหนดราคารับซื้อที่เหมาะสมของไม้ยางพาราในอุตสาหกรรมผลิตไม้อัดกรณีศึกษา โรงงานผลิตไม้อัดตัวอย่าง
71การหาค่าตัวแปรที่เหมาะสมของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีในงานหัตถกรรมไม้ยางพารา
72การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในระบบการวางแผนกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เฟอนิเจอร์จากไม้ยางพารา
73ความได้เปรียบโดยการเปรียบเทียบในการส่งออกยางพาราไปประเทศสหรัฐอเมริกา
74เครื่องผสมน้ำยางพารากับสารเคมีขนาดเล็ก
75เครื่องผสมปุ๋ยสำหรับยางพารา
76เครื่องรีดยางพาราแบบต่อเนื่อง
77เครื่องโรยปุ๋ยยางพารา
78โครงการเศรษฐกิจท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา: ศึกษาเฉพาะกรณีข้าวและยางพาราตั้งแต่ พ.ศ.2539-2539
79ประสิทธภาพเชิงเทคนิคในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา
80ปัจจัยกำหนดปริมาณการส่งออกยางพาราของไทยไปยังประเทศจีน
81ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์การนำเข้ายางพาราไทย ของประเทศจีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย
82ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกร ในโครงการเร่งรัดการปลูกยางพาราทดแทนมันสำปะหลัง เขตสหกรณ์นิคมชะแวะ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
83ปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันผวนของราคายางพาราภายในประเทศ
84ปัจจัยที่มีผลกระทบและพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น
85ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ
86ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกยางพาราในเขตอาณานิคมสร้างตนเองบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
87ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำยางสด ยางแผ่น และเศษยางของผู้รับซื้อวัตถุดิบยางพารา อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
88ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการส่งเสริมปลูกยางพาราไปปฏิบัติจังหวัดชัยภูมิ
89ผลกระทบของการทำสวนยางพาราที่มีต่อชุมชน กรณีศึกษา อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
90ผลกระทบที่มีต่อราคายางพาราในประเทศไทยจากการก่อตั้งตลาดสินค้าเกษตร ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
91พันธกรณีจากการเปิดเสรีสินค้าเกษตรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : ผลต่อภาวะการส่งออกยางพาราของประเทศไทย
92ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการดูแลสวนยางพาราหลังเปิดกรีดของเกษตรกร : กรณีศึกษาตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
93ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการของพนักงานสำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี
94ระบบคัดแยกคุณภาพแผ่นยางพาราโดยการประมวลผลภาพ
95ระบบอบแห้งแผ่นยางพาราด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีก๊าซหุงต้มเป็นพลังงานเสริม
96รายงานการวิจัย การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของงานกัดตัวอักษรบนไม้ยางพาราด้วยเครื่องกัดควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
97รายงานการวิจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานจากไม้ยางพารา
98รายงานโครงการวิจัย โครงการวิจัยออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบลอกและล้างยางพารา
99รายงานวิจัย การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลัก (N,P,K) ในดิน : กรณีศึกษาความเหมาะสมในการปลูกยางพารา ในจังหวัดอุบลราชธานี
100รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ โครงการวิจัยสร้างเครื่องต้นแบบอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา
101โลจิสติกส์และโซ่อุปทานของน้ำยางพาราสำหรับผลิตภัณฑ์ถุงมือยางในภาคตะวันออกของประเทศไทย
102วิเคราะห์การใช้มาตรการประกันราคายางพารา : กรณีศึกษาจังหวัดตรัง
103วิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินระหว่างการปลูกยางพารากับมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา
104ศักยภาพการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราไปสหภาพยุโรป
105ศึกษาปัญหาปัจจัยพื้นฐานในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม่ยางพาราตามทัศนะของผู้ประกอบการ กรณีศึกษาสถานประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
106ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือทดสอบคุณภาพของน้ำยางพารา
107ศึกษาศักยภาพและกำหนดแนวทางในการพัฒนาการปลูกยางพารา***  เปิดดูข้อมูลฉบับเต็มคลิกที่ link ชื่อเรื่องค่ะ   ***ขอบคุณที่มา  :: http://soreda.oas.psu.ac.th/#
ประภัสรา โคตะขุน เรียบเรียง  :: http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/blog-post_52.html


No comments:

Post a Comment