Thursday, 16 February 2017

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ผู้นำชุมชน

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ผู้นำชุมชน ทั้งหมด 29 รายการ

1ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ของผู้นำศาสนาอิสลามในชุมชนจังหวัดปัตตานี
2การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3การมีส่วนร่วมและเจตคติต่อการป้องกันอาชญากรรมของผู้นำชุมชนในจังหวัดปัตตานี
4การรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของผู้นำมุสลิมที่มีผลต่อการชี้นำประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5กำนันเจ๊ะปอ ลอดิง บุคคลดีเด่นในการอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2534
6คุณลักษณะของเกษตรตำบลที่ส่งผลต่อการนำแผนการผลิตของเกษตรกร มาจัดทำแผนพัฒนาตำบลในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
7คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติการโครงการพัฒนาเพื่อความหวังใหม่ ตามทัศนะของผู้นำมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
8คุณสมบัติของบัณฑิตแพทย์ที่สังคมต้องการ : ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนทุกวัฒนธรรมหลักใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
9เจตคติต่อโครงการพัฒนาเพื่อความหวังใหม่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้นำมุสลิม
10ชีวประวัติของเจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ :ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทในการพัฒนาสังคมมุสลิมในจังหวัดสตูล
11ดร.โมหัมมัด อับดุลกาเดร์ : ชีวประวัติ แนวคิดและบทบาทในการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้
12แนวคิดการพัฒนาชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : มุมมองจากแกนนำชุมชน
13แนวคิดและการปฏิบัติ ประชาคมตำบล/หมู่บ้าน ของผู้นำชุมชนมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้
14แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในโครงการหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส
15บทบาทของเกษตรตำบลและพัฒนากรตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
16บทบาทของโต๊ะครู : กรณีศึกษาโต๊ะครูหะยีวันอิดรีส บิน หะยีวันอาลี
17บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
18บทบาทของพระภิกษุกับการพัฒนาชุมชนตามความจำเป็นพื้นฐาน ในจังหวัด ปัตตานี
19บทบาทของอาสาพัฒนาชุมนุมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
20บทบาทของอิหม่ามในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี
21บทบาทของอุละมาอปัตตานีในอดีตกับการพัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรมมุสลิมในดินแดนปัตตานี
22บทบาทด้านศาสนา การศึกษาและการบริหารของอิหม่ามในจังหวัดนราธิวาส
23บทบาททางสังคมของเศาะหาบียาตในสมัยนบีมูหัมมัด กับการประยุกต์ใช้กับสตรีไทยมุสลิมในสังคม จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
24บทบาทผู้นำมุสลิมในการพัฒนาการศึกษาของสังคมมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
25บทบาทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
26ปัจจัยทางการศึกษาและปัจจัยอื่นบางประการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลชนชั้นนำโครงสร้างอำนาจชุมชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณีชุมชนในจังหวัดปัตตานี
27ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำสตรีในการพัฒนาชุมชน
28พฤติกรรมการรับฟังข่าวสารความรู้จากสื่อวิทยุกระจายเสียงและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านและผู้นำชุมชนในจังหวัดปัตตานี
29ภาวะผู้นำและบทบาทของอิหม่ามในการจัดการศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดนราธิวาส***  เปิดดูข้อมูลฉบับเต็มคลิกที่ link ชื่อเรื่องค่ะ   ***ขอบคุณที่มา  :: http://soreda.oas.psu.ac.th/#
ประภัสรา โคตะขุน เรียบเรียง  :: http://prapasarako.blogspot.co.uk/2017/02/blog-post_14.html

No comments:

Post a Comment